REGNON S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-12-20
Raport bieżący nr 27/2014
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie przepisu § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2014 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Szołdrowskiego, Pana Mariusza Jawoszka, Pana Ireneusza Nawrockiego, Pana Bogdana Radomskiego oraz Pana Tomasza Karczewskiego. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem 19 czerwca 2014 roku w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Radosława Rasałę, Pana Cezarego Liśkiewicza, Panią Agnieszkę Wielgus, Pana Filipa Sinkiewicza oraz Pana Tomasza Karczewskiego. Życiorysy członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję Spółka przekaże bezzwłocznie po ich otrzymaniu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-12-20 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-12-20 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613