REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-10-06
Raport bieżący nr 26/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu 6 października 2015 roku otrzymała zawiadomienie o następującej treści: "Spółka NEWCREDIT OÜ z siedzibą w Tallinnie, Estonia (dalej: Zawiadamiająca), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1382, z późn. zm. ) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o: 1. Zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Regnon S.A. poniżej progu 5% w wyniku zawarcia umów cywilnoprawnych z dnia 30 września 2015 r., na podstawie której Zawiadamiająca w dniu 30 września 2015 r. zbyła 1.186.800 akcji. 2. Przed zbyciem akcji z dnia 30 września 2015 r. Zawiadamiająca wraz z podmiotem zależnym posiadała 1.389.317 akcji spółki Regnon S.A., w tym 7.052 akcji imiennych oraz 1.382.265 akcji na okaziciela, dających 1.389.317 głosów, co stanowiło 29,11% udziału w kapitale oraz 29,11% udziału w głosach na WZA w Spółce REGNON S.A. 3. Po zbyciu akcji w dniu 30 września 2015 r. Zawiadamiająca wraz z podmiotem zależnym posiada łącznie 202.517 akcji spółki REGNON S.A., w tym 7.052 akcji imiennych oraz 195.465 akcji na okaziciela, dających 202.517 głosów, co stanowi 4,24% udziału w kapitale oraz 4,24 % udziału w głosach na WZA w Spółce REGNON S.A. 4. Poza wskazanym podmiotem powiązanym nie występują inne podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje spółki. 5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie."

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-10-06 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-10-06 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON Spółka Akcyjna
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Aleja Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon:  
Fax:  
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613