REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-10-14
Raport bieżący nr 29/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu 14 października 2015 roku otrzymała zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Regnon S.A. powyżej progu 5%, o następującej treści: "Spółka Praktiker Real Estate Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Zawiadamiająca), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1382, z późn. zm. ) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o: 1. Zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Regnon S.A. powyżej progu 5% w wyniku zawarcia umów cywilnoprawnych z dnia 16 września 2015 r., na podstawie których Zawiadamiająca w dniu 22 września 2015 r. nabyła 246.203 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście trzy) akcje. 2. Przed nabyciem akcji z dnia 22 września 2015 r. Zawiadamiająca posiadała 231.000 akcji spółki Regnon S.A. 3. Po nabyciu akcji w dniu 22 września 2015 r. Zawiadamiająca posiada łącznie 477.203 (czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzy) akcje spółki Regnon S.A. dających 477.203 (czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzy) głosy, co stanowi 9,99% udziału w kapitale oraz 9,99% udziału w głosach na WZA w Spółce Regnon S.A. 4. Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje spółki. 5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-10-14 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-10-14 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON Spółka Akcyjna
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Aleja Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon:  
Fax:  
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613