REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-10-26
Raport bieżący nr 31/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu 26 października 2015 roku otrzymała zawiadomienie z 6 października 2015 roku o następującej treści: "Spółka Wiwex invest s.r.o. z siedzibą w Trinec, Czechy (dalej: Zawiadamiająca), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1382, z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o: 1. Zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Regnon S.A. powyżej progu 5% w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej z dnia 30 września 2015 r., na podstawie której Zawiadamiająca w dniu 30 września 2015 r. nabyła 389.000 akcji. 2. Przed nabyciem akcji z dnia 30 września 2015 r. Zawiadamiająca posiadała 88.088 akcji spółki Regnon S.A., co dawało 88.088 głosów, co stanowiło 1,85% udziału w kapitale oraz 1,85% udziału w głosach na WZA w Spółce REGNON S.A. 3. Po nabyciu akcji w dniu 30 września 2015 r. Zawiadamiająca posiada łącznie 477.088 akcji spółki REGNON S.A. dających 477.088 głosów, co stanowi 9,99% udziału w kapitale oraz 9,99% udziału w głosach na WZA w Spółce REGNON S.A. 4. Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje spółki. 5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie."

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-10-26 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-10-26 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON Spółka Akcyjna
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Aleja Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon:  
Fax:  
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613