Wykonanie układu.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2012-06-22
Raport bieżący nr 52/2012
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka wykonała układ z wierzycielami zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 14 grudnia 2011 roku, zgodny z propozycjami układowymi przyjętymi przez Wierzycieli w głosowaniu na posiedzeniu Sądu w przedmiocie głosowania wierzycieli nad propozycjami układowymi Spółki w dniu 2 grudnia 2011 roku. Postanowienie Sądu stwierdzające prawomocność postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu Spółki zostało wydane w dniu 22 lutego 2012 roku, przy czym postanowienie Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu Spółki jest prawomocne z dniem 22 grudnia 2011 roku. Wykonanie układu nastąpiło poprzez spłatę wierzytelności Wierzycieli drobnych zaliczonych do I grupy, w łącznej sumie ok. 830 tys. zł oraz objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii "U" Spółki w wyniku konwersji wierzytelności na akcje przez Wierzycieli zaliczonych do II grupy. Spółka dokonała również spłaty reszt wierzytelności nie będących przedmiotem wkładu niepieniężnego wnoszonego tytułem objęcia akcji serii "U". Zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w Kodeksie spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i objęciem udziałów lub akcji, a układ wraz z odpisem prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu stanowi podstawę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Akcje serii "U" Spółki obejmowane przez Wierzycieli zaliczonych do II grupy zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 27 kwietnia 2012 roku. Wartość zobowiązań spłaconych poprzez emisję wyniosła 81.385.848,00 zł, przy czym wartość godziwa instrumentów kapitałowych została wyceniona na podstawie kursu zamknięcia notowań GPW z dnia 27 kwietnia 2012 roku (0,08 zł) na kwotę 1.627.716,96 zł. Skutki finansowe emisji zostaną ujęte w sprawozdaniach finansowych Grupy kapitałowej i Spółki za I półrocze 2012 roku zgodnie z Interpretacją KIMSF 19. Zarząd Spółki informuje ponadto, że akcje serii "U" zostały objęte złożonym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Wnioskiem o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie. Spółka następnie przystąpi do realizacji procesu ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i zapisania ich na indywidualnych rachunkach inwestycyjnych Wierzycieli. Zarząd Emitenta informuje, że ostatnim pozaukładowym zobowiązaniem Spółki pozostałym do restrukturyzacji jest kredyt w BNP Paribas Banku Polska S.A. zabezpieczony hipoteką ustanowioną na będącej własnością Spółki nieruchomości Centrum Logistycznego w Dąbrowie Górniczej. Zarząd przygotowuje obecnie Spółkę do rozpoczęcia działalności operacyjnej w nowych obszarach, takich jak produkcja i serwis urządzeń dla energetyki, usługi finansowe i logistyka. O przyjęciu strategii rozwoju i jej bieżącej realizacji Spółka poinformuje w raportach bieżących pod koniec III kwartału bieżącego roku. Emitent bezzwłocznie złoży w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach wniosek o wydanie postawienia o wykonaniu układu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Ireneusz Król 2012-06-22 
Wiceprezes Zarządu Mariusz Jabłoński 2012-06-22 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: pronox@pronox.com
www: www.pronox.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613