Uzgodnienie warunków umowy zawieranej przez jednostkę stowarzyszoną.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2012-07-20
Raport bieżący nr 58/2012
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent) działając na podstawie przepisu art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała od spółki WoodinterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu (Republika Austrii), w której posiada 28% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu, o uzgodnieniu przez tą spółkę warunków sprzedaży udziałów w CentroWoodKom Sp. z o.o. z siedzibą Syktywkarze w Republice Komi (Federacji Rosyjska). W dniu 20 lipca 2012 roku w Syktywkarze zaparafowano przed notariuszem Federacji Rosyjskiej wynegocjowaną treść Umowy sprzedaży, na mocy której WoodinterKom GmbH sprzeda 100% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu spółki CentroWoodKom Sp. z o.o. na rzecz N.I.W.A. Handels GmbH z siedzibą w Berlinie (Republika Federalna Niemiec) za cenę 15 mln euro (równowartość 62.394.000,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 19 lipca 2012 roku). Zawarcie Umowy sprzedaży wyznaczono na dzień 10 sierpnia 2012 roku. Jednocześnie WoodinterKom GmbH poinformował, że zależna od niego spółka CentroBudKom Sp. z o.o. z siedzibą w Syktywkarze zmieniła nazwę na Komi Pellet Sp. z o.o. i zawarła z N.I.W.A. Handels GmbH porozumienie, wskutek którego Emitent uzyska wyłączne prawo zagospodarowania biomasy drzewnej i innych produktów pochodnych powstających w wyniku wykonywania przez CentroWoodKom Sp. z o.o. przeróbki drewna na terenie rejonu Ust-Kułomskiego w Republice Komi. Powyższe porozumienia gwarantują Emitentowi trwałą dostępność drzewnych surowców energetycznych, pozwalającą na realizację strategii długoterminowego, zrównoważonego rozwoju wynikającego z prowadzenia efektywnej działalności w zakresie dostarczania dla przemysłu elektroenergetycznego oraz ciepłownictwa biomasy drzewnej i innych paliw pochodnych odgrywających coraz istotniejszą rolę w polskiej i europejskiej energetyce.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu Mariusz Jabłoński 2012-07-20 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2012-07-20 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Informatyka (inf)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: pronox@pronox.com
www: www.pronox.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613