Informacja w sprawie wniosku Emitenta o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2012-07-26
Raport bieżący nr 59/2012
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółki Akcyjnej (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2012 z dnia 5 lipca 2012 roku informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o stwierdzenie, czy stanowisko Emitenta w sprawie braku wymogu sporządzenia, zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii "U" Spółki jest prawidłowe. Spółka wznowi proces zapoczątkowany złożonym w dniu 17 lipca 2012 roku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. "Wnioskiem o wprowadzenie akcji do obrotu na GPW w Warszawie S.A. w następstwie rejestracji akcji w KDPW S.A." bezzwłocznie po uzyskaniu akceptacji Komisji w przedmiotowej sprawie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Ireneusz Król 2012-07-26 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2012-07-26 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613