REGNON S.A.: Zawarcie umowy związanej z realizacją strategii rozwoju Emitenta.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2012-08-10
Raport bieżący nr 60/2012
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna (Emitent) działając na podstawie przepisu art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała od spółki WoodinterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu, w której posiada 28% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu, o zawarciu przez tą spółkę w dniu 10 sierpnia 2012 roku umowy sprzedaży udziałów w CentroWoodKom Sp. z o.o. z siedzibą Syktywkarze, Republika Komi, Federacja Rosyjska. W wyniku transakcji WoodinterKom GmbH sprzedał 100% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu spółki CentroWoodKom Sp. z o.o. na rzecz CentroStrojKom Sp. z o.o. z siedzibą w Syktywkarze za cenę 16 mln Euro. Wartość umowy przeliczona na złote według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji wyniosła 64.984.000,00 zł. O działaniach zmierzających do zawarcia przez WoodinterKom GmbH umowy sprzedaży udziałów w CentroWoodKom Sp. z o.o. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 58/2012 opublikowanym w dniu 20 lipca 2012 roku, przy czym w stosunku do uprzednio przekazanej informacji zmianie uległa cena sprzedaży udziałów oraz nastąpiła, wynikająca z uwarunkowań formalnych, zmiana ich nabywcy. Spółka zależna od WoodinterKom GmbH - Komi Pellet Sp. z o.o. z siedzibą w Syktywkarze zawrze z CentroStrojKom Sp. z o.o. porozumienie, wskutek którego Emitent uzyska wyłączne prawo zagospodarowania biomasy drzewnej i innych produktów pochodnych powstających w wyniku wykonywania przez CentroWoodKom Sp. z o.o. przeróbki drewna na terenie rejonu Ust-Kułomskiego Republiki Komi w Federacji Rosyjskiej. Zawarcie powyższych umów jest elementem realizacji strategii rozwoju Spółki związanej z podjęciem działalności w zakresie dostarczania biomasy drzewnej dla przemysłu elektroenergetycznego i ciepłownictwa. Zakwalifikowanie projektu przeróbki drewna do Programu Inwestycji Priorytetowych w dziedzinie zagospodarowania lasów Federacji Rosyjskiej poparte zawartą przez CentroWoodKom Sp. z o.o. z Komitetem Lasu Republiki Komi umową na dzierżawę na okres 49 lat lasów o powierzchni 853 tys. ha jest gwarancją długoterminowego zrównoważonego rozwoju Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu Mariusz Jabłoński 2012-08-10 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2012-08-10 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613