REGNON S.A.: Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany kryterium oceny znaczenia umów i aktywów Spółki.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2012-09-04
Raport bieżący nr 61/2012
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Emitent, Spółka) niniejszym oświadcza, iż w wobec tego, że wartość kapitałów własnych Emitenta wykazana w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosła 12.166 tys. zł., co pozwala na właściwą ocenę znaczenia zawieranych przez Spółkę umów oraz ocenę znaczenia aktywów przy założeniu kryterium wielkości kapitałów własnych, podjął w dniu 4 września 2012 roku uchwałę o zmianie z dniem dzisiejszym dotychczasowego kryterium oceny na kryterium wartości kapitałów własnych emitenta zgodnie z regulacją zawartą w § 2 ust. 1 pkt 44a i pkt 45a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Ireneusz Król 2012-09-04 
Wiceprezes Zarządu Mariusz Jabłoński 2012-09-04 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613