REGNON S.A.: Emisja obligacji.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2012-09-10
Raport bieżący nr 62/2012
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie przepisu § 5 ust 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) informuje o wyemitowaniu w dniu dzisiejszym 193 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A Regnon Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda i cenie emisyjnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej i łącznej cenie emisyjnej 19.300.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta tysięcy złotych). Obligacje zostały zaoferowane w trybie oferty prywatnej, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach (t.j. Dz. U. z dnia 17 października 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób, wytypowanych według uznania Zarządu Regnon Spółka Akcyjna i wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach z dnia 21 października 2009 r. w sprawie emisji obligacji serii A na okaziciela. Termin wykupu obligacji serii A wynosi 36 (trzydzieści sześć) miesięcy. Spółka może według swobodnego uznania, dokonać wcześniejszego wykupu obligacji w dowolnym terminie pomiędzy upływem pół roku od daty przydziału a datą wykupu. Oprocentowanie nominalne obligacji wynosi 5,0% w skali roku. Odsetki zostaną naliczone i wypłacone przez Emitenta w kwartalnych okresach odsetkowych w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym. Wykup obligacji zostanie dokonany poprzez zapłatę wartości nominalnej obligacji na rachunek bankowy obligatariusza. W związku z przepisem § 17 pkt 7 Ustawy o Obligacjach Zarząd Emitenta oświadcza, że wartości zobowiązań Regnon Spółka Akcyjna na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosi 59.150 tys. zł. W okresie do czasu całkowitego wykupu obligacji nastąpi zwiększenie wartości zobowiązań.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Ireneusz Król 2012-09-10 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2012-09-10 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613