REGNON S.A.: Odpowiedź UKNF w sprawie dopuszczenia akcji serii "U" do obrotu na rynku regulowanym w trybie bezprospektowym.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2012-09-11
Raport bieżący nr 63/2012
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2012 z dnia 26 lipca 2012 roku "Informacja w sprawie wniosku Emitenta o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym" Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) oświadcza, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki odpowiedź Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na pismo Emitenta z dnia 26 lipca 2012 roku wskazująca, że Urząd nie podziela stanowiska Emitenta w sprawie braku wymogu sporządzenia, zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii "U". Zarząd Spółki podtrzymuje dotychczasowe stanowisko w przedmiotowej sprawie, wobec czego niezwłocznie podejmie czynności zmierzające do bezwarunkowego zarejestrowania akcji serii "U" w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. skutkującego wprowadzeniem przedmiotowych akcji do obrotu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Ireneusz Król 2012-09-11 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2012-09-11 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613