REGNON SA zawarcie znaczącej umowy.

Raport bieżący 64/2012

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka, Najemca) informuje, że w dniu 28 września 2012 roku Spółka zawarła z Ideon Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach umowę na mocy której Emitent wziął w najem na okres 15 lat 19.025,8 m2 powierzchni magazynowej i biurowej w położonych w Świętochłowicach nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym Ideon Spółka Akcyjna (Wynajmujący). Całkowita wartość umowy wynosi 17.850.000 zł (siedemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i jest powiększona o podatek VAT. Należność z tytułu umowy zostanie zapłacona w 180 miesięcznych ratach o równej wartości. W umowie zawarto postanowienie o karze umownej w wysokości 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) do zapłaty której na rzecz Najemcy będzie zobowiązany Wynajmujący w przypadku sprzedaży nieruchomości w której znajduje się przedmiot najmu, jeżeli jednocześnie nie zagwarantuje Najemcy prawa do kontynuowania najmu na warunkach określonych w przedmiotowej umowie. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.