REGNON S.A.: Zmiana uchwały o warunkowej rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2012-10-05
Raport bieżący nr 65/2012
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki Uchwała nr 739/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 508/12 z dnia 5 lipca 2012 roku, o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 56/2012 z dnia 5 lipca 2012 roku. Uchwałą nr 739/12 Zarząd KDPW S.A. działając na podstawie § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, postanowił zmienić Uchwałę nr 508/12 z dnia 5 lipca 2012 roku poprzez wykreślenie z jej treści § 1 ust. 1 pkt 6, dotyczącego warunkowej rejestracji w depozycie 20.346.462 (dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji serii U. Wniosek Spółki oraz będąca jego efektem Uchwała Zarządu KDPW S.A. są elementami realizowanego przez Emitenta procesu zmierzającego do bezwarunkowej rejestracji akcji serii U w depozycie pod nowym kodem. W kolejnym etapie Spółka złoży wniosek o wprowadzenie akcji serii U do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Ireneusz Król 2012-10-05 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2012-10-05 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613