REGNON S.A.: Postanowienie w sprawie wykonania układu.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2012-10-26
Raport bieżący nr 66/2012
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) oświadcza, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 22 października 2012 roku przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy Postanowienia stwierdzającego, że zawarty przez Emitenta układ z wierzycielami, zatwierdzony Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 14 grudnia 2011 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XGUp – 26/09/3 został wykonany. Przedmiotowe Postanowienie zostało wydane na podstawie art. 297 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60 z 2003 roku, poz. 535 z późn. zm.) oraz z uwzględnieniem opinii biegłego powołanego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach wskazującej, że wszystkie zobowiązania Spółki wynikające z układu zawartego z wierzycielami zostały wykonane.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Ireneusz Król 2012-10-26 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2012-10-26 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613