REGNON S.A.: Przyjęcie zamówienia

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2012-11-26
Raport bieżący nr 68/2012
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 26 listopada 2012 roku Spółka przyjęła zamówienie z Famur S.A. z 23 listopada 2012 dla Zakładu Produkcyjnego Regnon-Zgoda w Świętochłowicach na trzy zestawy zespołu koła 4-liniowego i urządzenia do korekcji rowków dla zadania pn.: "Uruchomienie górniczego wyciągu szybowego wraz z urządzeniami rozładowczymi w przedziale południowym szybu I w JSW S.A. KWK "Budryk". Zlecenie zostanie wykonane w terminie do 14 miesięcy od dnia przyjęcia zamówienia jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Całkowita wartość zamówienia wynosi 5.754.000 zł (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i zostanie powiększona o podatek VAT. Należność z tytułu zamówienia zostanie zapłacona w terminie 45 dni od daty otrzymania faktury po każdej dostawie. Emitent zobowiązał się do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji od daty uruchomienia górniczego wyciągu szybowego przedziału południowego szybu I KWK Budryk, lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od daty dostawy, z wyjątkiem łożysk objętych 12 miesięczną gwarancją od daty dostawy. Zamówienie zostało uznane za znaczące ze względu na przekroczenie wartości 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Ireneusz Król 2012-11-26 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2012-11-26 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613