REGNON S.A.: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

 
Typ Raportu PSr
Data przekazania 2013-08-30
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna -
Załączniki:

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2013 półrocze /2012 półrocze / 2013 półrocze /2012
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego        
I. 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012
II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 417 4 336 1 285 1 026
III. Zysk z działalności operacyjnej 1 798 -7 155 427 -1 694
IV. Zysk (strata) brutto -17 661 -16 410 -4 191 -3 884
V. Zysk (strata) netto -19 748 62 903 -4 686 14 890
VI. Całkowite dochody ogółem -19 854 70 759 -4 711 16 749
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 264 1 135 -537 269
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 036 -9 095 483 -2 153
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 810 8 082 192 1 913
X. Przepływy pieniężne netto, razem 582 122 138 29
XI. 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012
XII. Aktywa razem 48 879 65 511 11 291 16 024
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78 794 75 572 18 201 18 485
XIV. Zobowiązania długoterminowe 39 538 46 580 9 133 11 394
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 39 538 28 992 9 068 7 092
XVI. Kapitał własny -29 915 -10 061 -6 910 -2 461
XVII. Kapitał zakładowy 26 920 26 920 6 218 6 585
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 269 203 892 259 288 302 269 203 892 259 288 302
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego        
XIX. 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 493 972 354 230
XXI. Zysk z działalności operacyjnej 1 068 -3 313 253 -784
XXII. Zysk (strata) brutto -18 309 -11 511 - 4 345 -2 725
XXIII. Zysk (strata) netto -20 335 67 881 -4 826 16 068
XXIV. Całkowite dochody ogółem -20 441 73 290 -4 851 17 348
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 714 658 -644 156
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 123 -2 278 504 -539
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 110 1 613 263 382
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 519 -7 123 -2
XXIX. 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012
XXX. Aktywa razem 41 350 57 755 9 551 14 127
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 70 923 66 887 16 382 16 361
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 39 317 39 836 9 082 9 744
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 31 606 27 051 7 301 6 617
XXXIV. Kapitał własny -29 573 -9 132 -6 831 -2 234
XXXV. Kapitał zakładowy 26 920 26 920 6 218 6 585
XXXVI. Liczba akcji (w szt.) 269 203 892 259 288 302 269 203 892 259 288 302
 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
           
Skorygowany raportem bieżącym nr     z dnia   o treści:
           
 
           
Plik Opis
   
           

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport za I półrocze 2013 - skonsolidowany.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 roku
Oświadczenie Zarządu nr 1.pdf Oświadczenie Zarządu nr 1
Oświadczenie Zarządu nr 2.pdf Oświadczenie Zarządu nr 2
raport z przegladu GK 30.06.2013.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport za I półrocze 2013 - jednostkowy.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 roku
Oświadczenie Zarządu nr 3.pdf Oświadczenie Zarządu nr 3
Oświadczenie Zarządu nr 4.pdf Oświadczenie Zarządu nr 4
raport z przeglądu 30.06.2013.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Zarządu z działalności Regnon S.A. i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2013 r. 30.08.2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności REGNON S.A. i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2013 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2013-08-30 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2013-08-30 
   

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613