REGNON S.A.: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

Strona tytułowa

 
Typ Raportu PSr
Data przekazania 2014-08-29
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna -
Załączniki:

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego        
I. 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2013
II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 542 4 928 130 1 169
III. Zysk z działalności operacyjnej -218 -2 109 -52 -500
IV. Zysk (strata) brutto -15 220 -21 568 -3 643 -5 118
V. Zysk (strata) netto -14 801 -19 748 -3 542 -4 686
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -227 -2 264 -54 -537
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 59 2 036 14 483
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 810 2 192
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -159 582 -38 138
X. 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013
XI. Aktywa razem 36 196 43 484 8 699 10 485
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74 545 78 805 17 916 19 002
XIII. Zobowiązania długoterminowe 24 888 25 144 5 981 6 063
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 49 657 53 661 11 934 12 939
XV. Kapitał własny -38 349 -35 321 -9 217 -8 517
XVI. Kapitał zakładowy 26 920 26 920 6 470 6 491
XVII. Liczba akcji (w szt.) 269 203 892 269 203 892 269 203 892 269 203 892
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego        
XVIII. 30.06.2014 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2013
XIX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51 1 004 12 238
XX. Zysk z działalności operacyjnej 55 -2 839 13 -674
XXI. Zysk (strata) brutto -3 324 -22 216 -796 -5 272
XXII. Zysk (strata) netto -3 199 -20 335 -766 -4 826
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -194 -2 714 -46 -644
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 58 2 123 14 504
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 25 1 110 6 263
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -111 519 -27 123
XXVII. 30.06.2014 31.12.2013 30.06.2014 31.12.2013
XXVIII. Aktywa razem 36 109 37 080 8 678 8 941
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74 312 72 084 17 860 17 381
XXX. Zobowiązania długoterminowe 24 854 24 886 5 973 6 001
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 49 458 47 198 11 886 11 381
XXXII. Kapitał własny -38 203 -35 004 -9 181 -8 440
XXXIII. Kapitał zakładowy 26 920 26 920 6 470 6 491
XXXIV. Liczba akcji (w szt.) 269 203 892 269 203 892 269 203 892 269 203 892
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
 
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport za I półrocze 2014 - skonsolidowany.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 roku
Oświadczenie Zarządu nr 1.pdf Oświadczenie Zarządu nr 1
Oświadczenie Zarządu nr 2.pdf Oświadczenie Zarządu nr 2
Regnon GK raport przeglad 30 06 14.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport za I półrocze 2014 - jednostkowy.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 roku
Oświadczenie Zarządu nr 3.pdf Oświadczenie Zarządu nr 3
Oświadczenie Zarządu nr 4.pdf Oświadczenie Zarządu nr 4
Regnon S A raport przeglad 30 06 14.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Zarządu z działalności Regnon S A i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2014 r.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności REGNON S.A. i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2014 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-08-29 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-08-29 
 
   
 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613