REGNON S.A.: formularz skonsolidowanego raportu rocznego

Strona tytułowa

 
Typ Raportu RS
Data przekazania 2016-05-02
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna -
Załączniki:

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 128 587 31 140
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 396 7 718 -334 1 842
III. Zysk (strata) brutto -4 731 -11 267 -1 131 -2 689
IV. Zysk (strata) netto -3 206 -13 877 -766 -3 312
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -471 -388 -113 -93
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 264 386 63 92
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 24 0 6
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -207 22 -49 5
IX. Aktywa, razem 31 697 32 263 7 438 7 569
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 427 49 787 12 302 11 681
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 2 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 52 426 49 785 12 302 11 680
XIII. Kapitał własny -20 730 -17 524 -4 864 -4 111
XIV. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 198 11 196
XV. Liczba akcji (w szt.) 4 772 040 477 204 000 4 772 040 477 204 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,67 -0,03 -0,16 -0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -4,34 -0,04 -1,02 -0,01
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
 
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa 2015.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU
Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK
RG Sprawozdanie Zarządu za 2015 skonsolidowane.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2015 ROKU
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania skonsolidowane.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowane.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
GK REGNON - opinia i raport giełda 2015.pdf RAPORT I OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2016-05-02 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2016-05-02 
   

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Główny Księgowy Małgorzata Skorupa 2016-05-02 
   
Załączniki:

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon: +48 323231560
Fax: +48 323231560
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613