REGNON S.A.: formularz raportu rocznego

Strona tytułowa

 
Typ Raportu R
Data przekazania 2014-03-21
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna -
Załączniki:

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 165 2 998 514 718
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 478 -4 635 114 -1 111
III. Zysk (strata) brutto -23 147 -30 614 -5 497 -7 335
IV. Zysk (strata) netto -25 947 46 610 -6 162 11 168
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 500 474 -1 069 114
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 471 -2 277 824 -546
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 094 1 805 260 432
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 65 2 15 0
IX. Aktywa, razem 37 080 57 755 8 941 14 127
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 72 084 66 887 17 381 16 361
XI. Zobowiązania długoterminowe 24 886 39 836 6 001 9 744
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 47 198 27 051 11 381 6 617
XIII. Kapitał własny -35 004 -9 132 -8 440 -2 234
XIV. Kapitał zakładowy 26 920 26 920 6 491 6 585
XV. Liczba akcji (w szt.) 269 203 892 259 288 302 269 203 892 259 288 302
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,10 0,18 -0,02 0,04
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,13 -0,04 -0,03 -0,01
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
 
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa 2013.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU
Jednostkowy raport roczny za 2013.pdf JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK/TD>
Sprawozdanie Zarządu z działalności Regnon 2014.03.21.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGNON S.A. W 2013 ROKU
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
REGNON RAPORT.pdf RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
REGNON OPINIA.pdf OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-03-21 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-03-21 
   

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Główny Księgowy Małgorzata Skorupa 2014-03-21 
   

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613