oR:

PAP
Data: 2017-04-28

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji

oSpis tresci:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 8 załączników
 • RG_Pismo_Prezesa_2016.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • RG_Jednostkowy_raport_roczny_za_2016.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • RG_Sprawozdanie_Zarzadu_za_2016_jednostkowe.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • RG_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sprawozdania.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • RG_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • RG_Oswiadczenie_Zarzadu_nr_1.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • RG_Oswiadczenie_Zarzadu_nr_2.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • REGNON_STANOWISKO_2016.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny R 2016
  _rok_
  _zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  _rodzaj emitenta_
  za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
  zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2017-04-28
  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  _pełna nazwa emitenta_
  REGNON S.A. w restrukturyzacji Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
  40-203 Katowice
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Roździeńskiego 188c
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  _e-mail_ _www_
  9542180954 273696613
  _NIP_ _REGON_
  Kancelaria Porad Finansowo-Ksiegowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.
  _podmiot uprawniony do badania_

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2016 2015 2016 2015
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 72 1 17
  II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -696 -890 -159 -213
  III. Zysk _strata_ brutto z działalności kontunuowanej -5 326 -4 226 -1 217 -1 010
  IV. Wynik na działalności zaniechanej -8 560 1 034 -1 956 247
  V. Zysk _strata_ netto -13 886 -3 192 -3 173 -763
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -38 -168 -9 -40
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 33 162 8 39
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -5 -6 -1 -1
  X. Aktywa, razem 21 727 31 376 4 911 7 363
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56 613 52 376 12 797 12 291
  XII. Zobowiązania długoterminowe 1 1 0 0
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 56 612 52 375 12 797 12 290
  XIV. Kapitał własny -34 886 -21 000 -7 886 -4 928
  XV. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 10 787 11 198
  XVI. Liczba akcji _w szt._ 4 772 040 4 772 040 4 772 040 4 772 040
  XVII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -2,91 -0,67 -0,67 -0,16
  XVIII. -7,31 -4,40 -1,65 -1,03
  XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – _
  j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – _j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm._ lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  RG_Pismo_Prezesa_2016.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU
  RG_Jednostkowy_raport_roczny_za_2016.pdf JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2016 ROK
  RG_Sprawozdanie_Zarzadu_za_2016_jednostkowe.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGNON S.A. W RESTRUKTURYZACJI W 2016 ROKU
  RG_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sprawozdania.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  RG_Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  RG_Oswiadczenie_Zarzadu_nr_1.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
  RG_Oswiadczenie_Zarzadu_nr_2.pdf STANOWISKO ZARZĄDU
  REGNON_STANOWISKO_2016.pdf OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-04-28 Adam Wysocki Prezes Zarządu
  2017-04-28 Barbara Konrad-Dziwisz Członek Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-04-28 Małgorzata Skorupa Główny Księgowy


  Identyfikator raportu yfjswvg5k1
  Nazwa raportu R
  Symbol raportu R
  Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA w restrukturyzacji
  Symbol Emitenta REGNON S.A. w restrukturyzacji
  Tytul
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 40-203
  Miasto Katowice
  Ulica Roździeńskiego
  Nr 188c
  Tel.
  Fax
  e-mail regnon@regnon.com
  NIP 9542180954
  REGON 273696613
  Data sporzadzenia 2017-04-28
  Rok biezacy
  Numer
  adres www www.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.