REGNON S.A.: formularz skonsolidowanego raportu rocznego

Strona tytułowa

 
Typ Raportu RS
Data przekazania 2014-03-21
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna -
Załączniki:

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 760 9 903 2 080 2 373
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 110 -8 508 26 -2 039
III. Zysk (strata) brutto -22 408 -35 530 -5 321 -8 513
IV. Zysk (strata) netto -25 335 41 546 -6 016 9 954
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 867 1 630 -918 391
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 542 -9 342 1 079 -2 238
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -337 7 984 -80 1 913
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 338 272 80 65
IX. Aktywa, razem 43 484 65 511 10 485 16 024
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78 805 75 572 19 002 18 485
XI. Zobowiązania długoterminowe 25 144 46 580 6 063 11 394
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 53 661 28 992 12 939 7 092
XIII. Kapitał własny -35 321 -10 061 -8 517 -2 461
XIV. Kapitał zakładowy 26 920 26 920 6 491 6 585
XV. Liczba akcji (w szt.) 269 203 892 259 288 302 269 203 892 259 288 302
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,09 0,16 -0,02 0,04
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,13 -0,04 -0,03 -0,01
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
 
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
 
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa 2013.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU
Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Regnon 2014.03.21.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania GK.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania GK.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
GK REGNON RAPORT.pdf RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GK REGNON OPINIA.pdf OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-03-21 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-03-21 
   

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Główny Księgowy Małgorzata Skorupa 2014-03-21 
   

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613