REGNON S.A.: formularz skonsolidowanego raportu rocznego

Strona tytułowa

 
Typ Raportu RS
Data przekazania 2015-03-23
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna -
Załączniki:

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 587 8 760 140 2 080
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 718 110 1 842 26
III. Zysk (strata) brutto (11 267) (22 408) (2 689) (5 321)
IV. Zysk (strata) netto (13 877) (25 335) (3 312) (6 016)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (388) (3 867) (93) (918)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 386 4 542 92 1 079
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 (337) 6 (80)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 22 338 5 80
IX. Aktywa razem 32 263 43 484 7 569 10 485
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 787 78 805 11 681 19 002
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 25 144 0 6 063
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 49 785 53 661 11 680 12 939
XIII. Kapitał własny (17 524) (35 321) (4 111) (8 517)
XIV. Kapitał zakładowy 47 720 26 920 11 196 6 491
XV. Liczba akcji 477 204 000 269 203 892 477 204 000 269 203 892
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) (0,03) (0,09) (0,01) (0,02)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) (0,04) (0,13) (0,01) (0,03)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0 0 0 0
XIX. Zysk (strata) na średnioważoną liczbę akcji zwykłych (w zł / EURO) (0,04) (0,09) (0,01) (0,02)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
 
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List prezesa do sprawozdania za 2014.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU
Sprawozdanie finansowe za 2014 skonsolidowane.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK
Sprawozdanie Zarządu za 2014 skonsolidowane.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2014 ROKU
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania skonsolidowane.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowane.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
GK REGNON Opinia + Raport badanie 31.12.2014.pdf OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-03-23 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-03-23 
   

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Główny Księgowy Małgorzata Skorupa 2015-03-23 
   
Załączniki:

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon: +48 323231560
Fax: +48 323231560
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613