PSr:
 • Data: 2007-10-01


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
 • 6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 • Spis załączników:
  Znaleziono 10 załączniki
 • Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Pronox_Technology_S.A._za_I_polrocze_2007_roku.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_Pronox_Technology_z_dzialalnosci_grupy_kapitalowej_w_I_polroczu_2007_r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_zlozone_w_zwiazku_z_przegladem_sprawozdania_finansowego_GK.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_bieglego_rewidenta_GK.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_finansowe_Pronox_Technology_S.A._za_I_polrocze_2007_roku.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_Pronox_Technology_S.A._z_dzialalnosci_Spolki_Pronox_Technology_SA_w_I_polroczu_2007_r.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_zlozone_w_zwiazku_z_przegladem_sprawozdania_finansowego_Spolki.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_bieglego_rewidenta.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_jednostkowego_sprawozdania_finansowego.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2007
  (rok)
  (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za półrocze roku obrotowego 2007 obejmujące okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
  w walucie
  data przekazania: 2007-10-01
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)
  KANCELARIA PORAD FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DR PIOTR ROJEK SP. Z O.O.
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2007 półrocze /2006 półrocze / 2007 półrocze /2006
  dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 258 871 188 183 67 264 48 250
  II. Zysk z działalności operacyjnej 2 768 850 719 218
  III. Zysk brutto 3 447 1 474 896 378
  IV. Zysk netto 2 650 1 500 689 385
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 552 1 746 -4 561 448
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 778 -9 171 -462 -2 351
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 035 7 491 6 765 1 921
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 705 66 1 742 17
  IX. Aktywa razem 182 231 153 227 48 391 37 896
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 103 766 109 087 27 555 26 979
  XI. Zobowiązania długoterminowe 8 857 7 868 2 352 1 946
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 94 909 101 219 25 203 25 033
  XIII. Kapitał własny 78 465 44 140 20 836 10 917
  XIV. Kapitał zakładowy 931 781 247 193
  XV. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000
  dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 255 518 186 681 66 392 47 864
  XVII. Zysk z działalności operacyjnej 3 373 630 876 162
  XVIII. Zysk brutto 3 874 941 1 007 241
  XIX. Zysk netto 3 042 1 085 790 278
  XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 619 -2 049 -3 279 -525
  XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 536 -4 747 - 1 958 -1 217
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 389 6 938 6 857 1 779
  XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 234 142 1 620 36
  XXIV. Aktywa razem 176 432 125 855 46 851 31 126
  XXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 97 653 83 733 25 932 20 709
  XXVI. Zobowiązania długoterminowe 6 638 7 215 1 763 1 784
  XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 90 837 75 942 24 122 18 782
  XXVIII. Kapitał własny 78 779 42 122 20 920 10 417
  XXIX. Kapitał zakładowy 931 781 247 193
  XXX. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  Plik Opis

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pronox Technology S.A. za I półrocze 2007 roku.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pronox Technology S.A. za I półrocze 2007 roku.pdf
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pronox Technology S.A. za I półrocze 2007 roku

  Sprawozdanie Zarządu Pronox Technology z działalności grupy kapitałowej w I półroczu 2007 r.pdf Sprawozdanie Zarządu Pronox Technology z działalności grupy kapitałowej w I półroczu 2007 r.pdf
  Sprawozdanie Zarządu Pronox Technology S.A. z działalności grupy kapitałowej w I półroczu 2007 r

  Oświadczenie złożone w związku z przeglądem sprawozdania finansowego GK.pdf Oświadczenie złożone w związku z przeglądem sprawozdania finansowego GK.pdf
  Oświadczenie złożone w związku z przeglądem sprawozdania finansowego GK

  Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta GK.pdf Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta GK.pdf
  Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta GK

  Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
  Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  Sprawozdanie finansowe Pronox Technology S.A. za I półrocze 2007 roku.pdf Sprawozdanie finansowe Pronox Technology S.A. za I półrocze 2007 roku.pdf
  Sprawozdanie finansowe Pronox Technology S.A. za I półrocze 2007 roku

  Sprawozdanie Zarządu Pronox Technology S.A. z działalności Spółki Pronox Technology SA w I półroczu 2007 r.pdf Sprawozdanie Zarządu Pronox Technology S.A. z działalności Spółki Pronox Technology SA w I półroczu 2007 r.pdf
  Sprawozdanie Zarządu Pronox Technology S.A. z działalności Spółki Pronox Technology SA w I półroczu 2007 r

  Oświadczenie złożone w związku z przeglądem sprawozdania finansowego Spółki.pdf Oświadczenie złożone w związku z przeglądem sprawozdania finansowego Spółki.pdf
  Oświadczenie złożone w związku z przeglądem sprawozdania finansowego Spółki

  Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta.pdf Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta.pdf
  Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta

  Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf
  Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-10-01 ARTUR MROZIK PREZES ZARZĄDU
  2007-10-01 DARIUSZ SMAGOROWICZ WICEPREZES ZARZĄDU

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2007-10-01 TOMASZ MINKINA DYREKTOR FINANSOWY