o PSr:
 • Data: 2010-08-31


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 9 załączniki
 • Raport_za_I_polrocze_2010_-_skonsolidowany.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_nr_1.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_nr_2.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_za_I_polrocze_2010_-_jednostkowy.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • PRONOX_GK.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_nr_3.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_nr_4.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • PRONOX_SA.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Pronox_Technology_SA_i_Grupy_Kapitalowej_w_I_polroczu_2010_r__24_08_2010.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za półrocze roku obrotowego 2010 obejmujące okres od 2010-01-01 do 2010-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
  w walucie
  data przekazania: 2010-08-31
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)
  REVISION-KATOWICE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2010 półrocze /2009 półrocze / 2010 półrocze /2009
  Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35 678,00 156 554,00 8 910,00 34 648,00
  II. Zysk z działalności operacyjnej -27 571,00 -3 474,00 -6 886,00 -769,00
  III. Zysk brutto -36 120,00 -34 047,00 -9 021,00 -7 535,00
  IV. Zysk netto -36 117,00 -36 473,00 -9 020,00 -8 072,00
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 385,00 19 225,00 -596,00 4 255,00
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 927,00 -7 359,00 1 230,00 -1 629,00
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 156,00 -15 211,00 -788,00 -3 366,00
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -614,00 -3 345,00 -153,00 -740,00
  IX. Aktywa razem 114 573,00 184 648,00 27 636,00 41 312,00
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 207 534,00 173 103,00 50 059,00 38 729,00
  XI. Zobowiązania długoterminowe 38 568,00 41 042,00 9 303,00 9 182,00
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 168 966,00 132 061,00 40 756,00 29 546,00
  XIII. Kapitał własny -92 961,00 11 545,00 -22 423,00 2 583,00
  XIV. Kapitał zakładowy 7 629,00 931,00 1 840,00 208,00
  XV. Liczba akcji (w szt.) 76 292 500,00 76 292 500,00 76 292 500,00 76 292 500,00
  Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XVI. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 493,00 156 663,00 872,00 34 672,00
  XVII. Zysk z działalności operacyjnej -25 456,00 -3 103,00 -6 357,00 -687,00
  XVIII. Zysk brutto -35 960,00 -35 165,00 -8 981,00 -7 783,00
  XIX. Zysk netto -35 950,00 -37 239,00 -8 978,00 -8 242,00
  XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 021,00 19 121,00 -255,00 4 232,00
  XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 395,00 -8 793,00 1 098,00 -1 946,00
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 556,00 -13 920,00 -888,00 -3 081,00
  XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem -182,00 -3 592,00 -45,00 -795,00
  XXIV. Aktywa razem 73 684,00 175 215,00 17 773,00 39 201,00
  XXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 161 487,00 160 797,00 38 952,00 35 976,00
  XXVI. Zobowiązania długoterminowe 36 534,00 39 972,00 8 812,00 8 943,00
  XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 119 638,00 118 471,00 28 858,00 26 506,00
  XXVIII. Kapitał własny -87 803,00 14 418,00 -21 179,00 3 226,00
  XXIX. Kapitał zakładowy 7 629,00 931,00 1 840,00 208,00
  XXX. Liczba akcji (w szt.) 76 292 500,00 76 292 500,00 76 292 500,00 76 292 500,00
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis

  Raport za I półrocze 2010 - skonsolidowany.pdf Raport za I półrocze 2010 - skonsolidowany.pdf
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010 roku
  Oświadczenie Zarządu nr 1.pdf Oświadczenie Zarządu nr 1.pdf Oświadczenie Zarządu nr 1
  Oświadczenie Zarządu nr 2.pdf Oświadczenie Zarządu nr 2.pdf Oświadczenie Zarządu nr 2
  Raport za I półrocze 2010 - jednostkowy.pdf Raport za I półrocze 2010 - jednostkowy.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010 roku
  PRONOX GK.pdf PRONOX GK.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skrócnego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Oświadczenie Zarządu nr 3.pdf Oświadczenie Zarządu nr 3.pdf Oświadczenie Zarządu nr 3
  Oświadczenie Zarządu nr 4.pdf Oświadczenie Zarządu nr 4.pdf Oświadczenie Zarządu nr 4
  PRONOX SA.pdf PRONOX SA.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skrócnego śródrocznego sprawozdania finansowego

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Pronox Technology SA i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2010 r 24 08 2010.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Pronox Technology SA i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2010 r 24 08 2010.pdf
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Pronox Technology S.A. i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2010 roku

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-08-31 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-08-31 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2010-08-31 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportu9zxzrwg0x1
  Nazwa raportuPSr
  Symbol raportuPSr
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-08-31
  Rok bieżący
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.