o PSr:
 • Data: 2011-08-31


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 9 załączniki
 • Raport_za_I_polrocze_2011_-_skonsolidowany.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_nr_1.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_nr_2.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_bieglego_skonsolidowany_za_I_polrocze_2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_za_I_polrocze_2011_-_jednostkowy.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_nr_3.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_nr_4.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_bieglego_jednostkowy_za_I_polrocze_2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Pronox_Technology_SA_i_Grupy_Kapitalowej_w_I_polroczu_2011.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za półrocze roku obrotowego 2011 obejmujące okres od 2011-01-01 do 2011-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
  w walucie
  data przekazania: 2011-08-31
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)
  REVISION-KATOWICE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2011 półrocze /2010 półrocze / 2011 półrocze /2010
  Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 128,00 35 678,00 1 041,00 8 910,00
  II. Zysk z działalności operacyjnej 3 311,00 -27 571,00 835,00 -6 886,00
  III. Zysk (strata) brutto 2 937,00 -36 120,00 740,00 -9 021,00
  IV. Zysk (strata) netto 2 924,00 -36 117,00 737,00 -9 020,00
  V. Całkowite dochody ogółem 2 671,00 -36 117,00 673,00 -9 020,00
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 229,00 -2 385,00 -814,00 -596,00
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 937,00 4 927,00 -1 244,00 1 230,00
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 728,00 -3 156,00 1 948,00 -788,00
  IX. Przepływy pieniężne netto, razem -438,00 -614,00 -110,00 -153,00
  X. Aktywa razem 64 378,00 114 573,00 16 149,00 27 636,00
  XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 134 611,00 207 534,00 33 766,00 50 059,00
  XII. Zobowiązania długoterminowe 25 143,00 38 568,00 6 307,00 9 303,00
  XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 109 468,00 168 966,00 27 459,00 40 756,00
  XIV. Kapitał własny -70 233,00 -92 961,00 -17 617,00 -22 423,00
  XV. Kapitał zakładowy 19 851,00 7 629,00 4 979,00 1 840,00
  XVI. Liczba akcji (w szt.) 198 507 480,00 198 507 480,00 198 507 480,00 198 507 480,00
  Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XVII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 802,00 3 493,00 454,00 872,00
  XVIII. Zysk z działalności operacyjnej 3 506,00 -25 456,00 884,00 -6 357,00
  XIX. Zysk (strata) brutto 757,00 -35 960,00 191,00 -8 981,00
  XX. Zysk (strata) netto 740,00 -35 950,00 187,00 -8 978,00
  XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 040,00 -1 021,00 -514,00 -255,00
  XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 099,00 4 395,00 -1 285,00 1 098,00
  XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 028,00 -3 556,00 1 771,00 -888,00
  XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem -111,00 -182,00 -28,00 -45,00
  XXV. Aktywa razem 60 597,00 73 684,00 15 200,00 17 773,00
  XXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 133 759,00 161 487,00 33 552,00 38 952,00
  XXVII. Zobowiązania długoterminowe 24 115,00 36 534,00 6 049,00 8 812,00
  XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 107 444,00 119 638,00 26 951,00 28 858,00
  XXIX. Kapitał własny -73 162,00 -87 803,00 -18 352,00 -21 179,00
  XXX. Kapitał zakładowy 19 851,00 7 629,00 4 979,00 1 840,00
  XXXI. Liczba akcji (w szt.) 198 507 480,00 198 507 480,00 198 507 480,00 198 507 480,00
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis

  Raport za I półrocze 2011 - skonsolidowany.pdf Raport za I półrocze 2011 - skonsolidowany.pdf
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 roku
  Oświadczenie Zarządu nr 1.pdf Oświadczenie Zarządu nr 1.pdf Oświadczenie Zarządu nr 1
  Oświadczenie Zarządu nr 2.pdf Oświadczenie Zarządu nr 2.pdf Oświadczenie Zarządu nr 2

  Raport biegłego skonsolidowany za I półrocze 2011.pdf Raport biegłego skonsolidowany za I półrocze 2011.pdf
  Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Raport za I półrocze 2011 - jednostkowy.pdf Raport za I półrocze 2011 - jednostkowy.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011 roku
  Oświadczenie Zarządu nr 3.pdf Oświadczenie Zarządu nr 3.pdf Oświadczenie Zarządu nr 3
  Oświadczenie Zarządu nr 4.pdf Oświadczenie Zarządu nr 4.pdf Oświadczenie Zarządu nr 4

  Raport biegłego jednostkowy za I półrocze 2011.pdf Raport biegłego jednostkowy za I półrocze 2011.pdf
  Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Pronox Technology SA i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2011.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Pronox Technology SA i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2011.pdf
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Pronox Technology S.A. w upadłości układowej i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2011 roku.

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2011-08-31 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2011-08-31 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2011-08-31 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportu9zxzrwg0x1
  Nazwa raportuPSr
  Symbol raportuPSr
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2011-08-31
  Rok bieżący
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.