o PSr:
 • Data: 2012-08-31


 • Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis tresci:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 • o Spis zalacznikow:
  Znaleziono 9 zalaczniki
 • Raport_za_I_polrocze_2012_-_skonsolidowany.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_nr_1.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_nr_2.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Przeglad_-_skonsolidowany.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Raport_za_I_polrocze_2012_-_jednostkowy.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_nr_3.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_nr_4.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Przeglad_-_jednostkowy.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Regnon_S.A._i_Grupy_Kapitalowej_w_I_polroczu_2012_r._31.08.2012.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za półrocze roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2012-08-31
  REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  REGNON S.A. Usługi inne (uin)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  +48 322075600 +48 322075603
  (telefon) (fax)
  regnon@regnon.com www.regnon.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)
  Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z o.o.
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011
  Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011
  II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 640 4 128 1 335 1 041
  III. Zysk z działalności operacyjnej -7 516 3 311 -1 779 835
  IV. Zysk (strata) brutto -16 771 2 937 -3 970 740
  V. Zysk (strata) netto 62 903 2 924 14 890 737
  VI. Całkowite dochody ogółem 70 759 2 671 16 749 673
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 135 -3 229 269 -814
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 095 -4 937 -2 153 -1 244
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 082 7 728 1 913 1 948
  X. Przepływy pieniężne netto, razem 122 -438 29 -110
  XI. 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011
  XII. Aktywa razem 78 427 62 274 18 404 14 099
  XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 105 131 100 15 748 29 682
  XIV. Zobowiązania długoterminowe 28 204 22 889 6 619 5 182
  XV. Zobowiązania krótkoterminowe 38 901 108 211 9 129 24 500
  XVI. Kapitał własny 11 322 -68 826 2 657 -15 583
  XVII. 26 920 23 531 6 317 5 328
  XVIII. Liczba akcji (w szt.) 249 263 749 141 439 724 249 263 749 141 439 724
  Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
  XIX. 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011
  XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 276 1 802 539 454
  XXI. Zysk z działalności operacyjnej -3 674 3 217 -870 811
  XXII. Zysk (strata) brutto -11 872 1 537 -2 810 387
  XXIII. Zysk (strata) netto 67 881 1 520 16 068 383
  XXIV. Całkowite dochody ogółem 73 290 740 17 348 187
  XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 658 -2 066 156 -521
  XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 278 -5 099 -539 -1 285
  XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 613 7 027 382 1 771
  XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -7 -138 -2 -35
  XXIX. 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011
  XXX. Aktywa razem 71 316 59 658 16 736 13 507
  XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59 150 130 171 13 881 29 472
  XXXII. Zobowiązania długoterminowe 21 595 22 881 5 068 5 180
  XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 37 555 107 290 8 813 24 291
  XXXIV. Kapitał własny 12 166 -70 513 2 855 -15 965
  XXXV. Kapitał zakładowy 26 920 23 531 6 317 5 328
  XXXVI. Liczba akcji (w szt.) 249 263 749 141 439 724 249 263 749 141 439 724
  W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
  Plik Opis
  Raport za I półrocze 2012 - skonsolidowany.pdf
  Raport_za_I_polrocze_2012_-_skonsolidowany.pdf
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012 roku
  Oświadczenie Zarządu nr 1.pdf
  Oswiadczenie_Zarzadu_nr_1.pdf
  Oświadczenie Zarządu nr 1
  Oświadczenie Zarządu nr 2.pdf
  Oswiadczenie_Zarzadu_nr_2.pdf
  Oświadczenie Zarządu nr 2
  Przegląd - skonsolidowany.pdf
  Przeglad_-_skonsolidowany.pdf
  Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Raport za I półrocze 2012 - jednostkowy.pdf
  Raport_za_I_polrocze_2012_-_jednostkowy.pdf
  Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012 roku
  Oświadczenie Zarządu nr 3.pdf
  Oswiadczenie_Zarzadu_nr_3.pdf
  Oświadczenie Zarządu nr 3
  Oświadczenie Zarządu nr 4.pdf
  Oswiadczenie_Zarzadu_nr_4.pdf
  Oświadczenie Zarządu nr 4
  Przegląd - jednostkowy.pdf
  Przeglad_-_jednostkowy.pdf
  Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Regnon S.A. i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2012 r. 31.08.2012.pdf
  Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Regnon_S.A._i_Grupy_Kapitalowej_w_I_polroczu_2012_r._31.08.2012.pdf
  Sprawozdanie Zarządu z działalności REGNON S.A. i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2012 roku

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-08-31 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-08-31 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2012-08-31 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Identyfikator raportu9zxzrwg0x1
  Nazwa raportuPSr
  Symbol raportuPSr
  Nazwa emitentaREGNON SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaREGNON S.A.
  Tytul
  SektorUsługi inne (uin)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.+48 322075600
  Fax+48 322075603
  e-mailregnon@regnon.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporzadzenia2012-08-31
  Rok biezacy
  Numer
  adres wwwwww.regnon.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA2012 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.