o SA-R:
 • Data: 2008-05-28


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
 • 5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • 6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • 7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 • 8. PISMO PREZESA ZARZĄDU
 • 9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
 • 10. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • 11. BILANS
 • 12. POZYCJE POZABILANSOWE
 • 13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 • 14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
 • 15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 • 16. TREŚĆ PRZEPISU
 • 17. TREŚĆ PRZEPISU
 • 18. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
 • 19. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 20. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
 • 21. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
 • 22. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 23. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
 • 24. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
 • 25. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
 • 26. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
 • 27. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
 • 28. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 29. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 30. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 31. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
 • 32. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
 • 33. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
 • 34. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
 • 35. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
 • 36. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
 • 37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
 • 38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
 • 39. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 40. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
 • 41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
 • 42. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
 • 43. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
 • 45. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 46. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
 • 47. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 48. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 49. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
 • 50. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
 • 51. ZAPASY
 • 52. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
 • 53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
 • 54. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
 • 55. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 56. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
 • 57. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
 • 58. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
 • 59. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
 • 60. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
 • 62. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 63. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 64. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
 • 65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 66. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
 • 67. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
 • 68. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
 • 69. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
 • 70. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
 • 71. KAPITAŁ ZAPASOWY
 • 72. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
 • 73. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
 • 74. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
 • 75. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
 • 76. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
 • 77. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
 • 78. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
 • 79. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
 • 80. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
 • 81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
 • 82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
 • 84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
 • 85. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
 • 86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
 • 88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
 • 89. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
 • 90. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
 • 91. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
 • 92. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
 • 93. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
 • 94. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
 • 95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
 • 96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
 • 97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
 • 98. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
 • 99. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
 • 100. INNE KOSZTY OPERACYJNE
 • 101. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
 • 102. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
 • 103. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
 • 104. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
 • 105. INNE KOSZTY FINANSOWE
 • 106. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
 • 107. ZYSKI NADZWYCZAJNE
 • 108. STRATY NADZWYCZAJNE
 • 109. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
 • 110. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
 • 111. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
 • 112. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
 • 113. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
 • 114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
 • 115. PODZIAŁ ZYSKU
 • 116. ZYSK NA 1 AKCJĘ
 • 117. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
 • 118. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
 • 119. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
 • 120. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 7 załączniki
 • Pronox_-_OPINIA.pdf
 • Arkusz: OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
 • Pronox_-_RAPORT.pdf
 • Arkusz: RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • Oswiadczenie_o_kompletnosci-jednostkowe.pdf
 • Arkusz: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • Oswiadczenie_w_sprawie_wyboru_bieglego_rewidenta_2007.pdf
 • Arkusz: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 • List_Zarzadu_Pronox.pdf
 • Arkusz: PISMO PREZESA ZARZĄDU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_2007.pdf
 • Arkusz: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
 • Raport_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego_w_2007_roku.pdf
 • Arkusz: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny SA-R
  (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
  (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
  Za rok obrotowy 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
  oraz za poprzedni rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
  data przekazania: 2008-05-28
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)
  (podmiot uprawniony do badania)
  Raport roczny zawiera:
  Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  Pismo Prezesa Zarządu
  Roczne sprawozdanie finansowe
  Wprowadzenie
  Zestawienie zmian w kapitale własnym
  Bilans
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Rachunek zysków i strat
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2007 2006 2007 2006
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 549 999 462 451 145 626 118 605
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 482 5 472 2 775 1 403
  III. Zysk (strata) brutto 11 140 7 175 2 950 1 840
  IV. Zysk (strata) netto 8 460 6 160 2 240 1 580
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 986 -2 319 526 -595
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -36 417 -4 781 -9 642 -1 226
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 34 896 6 887 9 240 1 766
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 465 -213 123 -55
  IX. Aktywa, razem 231 062 158 938 64 506 41 485
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 146 892 111 741 41 008 29 166
  XI. Zobowiązania długoterminowe 25 851 6 947 7 217 1 813
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 119 933 103 750 33 482 27 080
  XIII. Kapitał własny 84 170 47 197 23 498 12 319
  XIV. Kapitał zakładowy 931 781 260 204
  XV. Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 7 810 000 9 310 000 7 810 000
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,91 0,79 0,24 0,20
  XVII. Rozwodniona liczba akcji 9 610 000,00 9 310 000,00 9 610 000,00 9 310 000,00
  XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,88 0,66 0,25 0,17
  XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,04 6,04 2,52 1,58
  XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,76 5,07 2,45 1,32
  XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


  OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
  Plik Opis
  Pronox - OPINIA.pdf Pronox - OPINIA.pdf OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

  Nazwa arkusza: RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Plik Opis
  Pronox - RAPORT.pdf Pronox - RAPORT.pdf RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Plik Opis
  Oświadczenie o kompletności-jednostkowe.pdf Oświadczenie o kompletności-jednostkowe.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  Plik Opis

  Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta 2007.pdf Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidenta 2007.pdf
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  Nazwa arkusza: PISMO PREZESA ZARZĄDU


  PISMO PREZESA ZARZĄDU
  Plik Opis
  List Zarzadu Pronox.pdf List Zarzadu Pronox.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU

  Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
  Plik Opis
  Sprawozdanie Zarządu 2007.pdf Sprawozdanie Zarządu 2007.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

  Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku.pdf Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku.pdf
  RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

  Nazwa arkusza: WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
  1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
  2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
  3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
  4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
  5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
  6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
  8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
  9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
  10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
  11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
  12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
  a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
  b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
  c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
  13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
  14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: BILANS


  BILANS
  Noty w tys.
  2007 2006
  AKTYWA
  I. Aktywa trwałe 62 455 34 113
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 22 7
  - wartość firmy 0 0
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 59 945 31 430
  3. Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 0 0
  3.1. Od jednostek powiązanych 0 0
  3.2. Od pozostałych jednostek 0 0
  4. Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 2 234 2 298
  4.1. Nieruchomości 0 0
  4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0
  4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 234 2 298
  a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 233 2 297
  - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0
  b) w pozostałych jednostkach 1 1
  4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0
  5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 254 378
  5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 254 378
  5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0
  II. Aktywa obrotowe 168 607 124 825
  1. Zapasy 1666813612196046 45 754 45 266
  2. Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 100 187 68 692
  2.1. Od jednostek powiązanych 3 465 40
  2.2. Od pozostałych jednostek 96 722 68 652
  3. Inwestycje krótkoterminowe 22 409 10 029
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 22 409 10 029
  a) w jednostkach powiązanych 16 300 1 262
  b) w pozostałych jednostkach 3 543 6 666
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 566 2 101
  3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 257 838
  A k t y w a r a z e m 231 062 158 938
  PASYWA
  I. Kapitał własny 84 170 47 197
  1. Kapitał zakładowy 64577293250372 931 781
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0
  3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 92985731349837 0 0
  4. Kapitał zapasowy 25081389916540 74 779 40 256
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 0 0
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 0 0
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0
  8. Zysk (strata) netto 8 460 6 160
  9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657 0 0
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 146 892 111 741
  1. Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 258 294
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 109 294
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 149 0
  a) długoterminowa 0 0
  b) krótkoterminowa 149 0
  1.3. Pozostałe rezerwy 0 0
  a) długoterminowe 0 0
  b) krótkoterminowe 0 0
  2. Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 25 851 6 947
  2.1. Wobec jednostek powiązanych 142 0
  2.2. Wobec pozostałych jednostek 25 709 6 947
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 119 933 103 750
  3.1. Wobec jednostek powiązanych 12 032 347
  3.2. Wobec pozostałych jednostek 107 901 103 403
  3.3. Fundusze specjalne 0 0
  4. Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 850 750
  4.1. Ujemna wartość firmy 0 0
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 850 750
  a) długoterminowe 0 0
  b) krótkoterminowe 850 750
  P a s y w a r a z e m 231 062 158 938
  Wartość księgowa 84 170 47 197
  Liczba akcji (w szt.) 9 310 000 7 810 000
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 9,04 6,04
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 610 000 9 310 000
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 8,76 5,07
  Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

  Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

  Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

  Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE
  Nota w tys.
  2007 2006
  1. Należności warunkowe 77823021977121 16 960 12 000
  1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 16 960 12 000
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń 16 960 12 000
  - 0 0
  1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
  - 0 0
  2. Zobowiązania warunkowe 77823021977121 11 321 12 060
  2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 246 868
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 1 246 868
  - 0 0
  2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 10 075 11 192
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 6 237 10 500
  - akredytywy 3 838 692
  3. Inne (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 28 281 24 060

  Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Noty w tys.
  2007 2006
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 549 999 462 451
  - od jednostek powiązanych 1 971 519
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 15 787 9 784
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 534 212 452 667
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 503 514 431 672
  - jednostkom powiązanym 2 004 516
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 3 344 2 713
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 500 170 428 959
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 46 485 30 779
  IV. Koszty sprzedaży 45572916414064 12 351 9 420
  V. Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 22 620 17 086
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 11 514 4 273
  VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 589 2 958
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 337 0
  2. Dotacje 0 0
  3. Inne przychody operacyjne 69397821712728 2 252 2 958
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3 621 1 759
  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 125
  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 808 420
  3. Inne koszty operacyjne 145663874146044 2 813 1 214
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 482 5 472
  X. Przychody finansowe 117247249039429 4 180 4 193
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
  - od jednostek powiązanych 0 0
  2. Odsetki, w tym: 1 161 1 461
  - od jednostek powiązanych 456 20
  3. Zysk ze zbycia inwestycji 148101837984846 0 833
  4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
  5. Inne 3 019 1 899
  XI. Koszty finansowe 137680768697064 3 522 2 490
  1. Odsetki w tym: 2 411 2 360
  - dla jednostek powiązanych 4 0
  2. Strata ze zbycia inwestycji 148101837984846 0 0
  3. Aktualizacja wartości inwestycji 974 0
  4. Inne 137 130
  XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 11 140 7 175
  XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
  1. Zyski nadzwyczajne 743255212540219 0 0
  2. Straty nadzwyczajne 135834729852311 0 0
  XIV. Zysk (strata) brutto 11 140 7 175
  XV. Podatek dochodowy 3132481708979 2 680 1 015
  a) część bieżąca 2 741 1 078
  b) część odroczona -61 -63
  XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 0 0
  XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 112632694434962 0 0
  XVIII. Zysk (strata) netto 8 460 6 160
  Zysk (strata) netto (zanualizowany) 8 460 6 160
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 310 000 7 810 000
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,91 0,79
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 610 000 9 310 000
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,88 0,66
  Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

  Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

  Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  w tys.
  2007 2006
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 41 037 41 037
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
  b) korekty błędów podstawowych 0 0
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 41 037 41 037
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 781 781
  1.1. Zmiany kapitału zakładowego 150 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 150 0
  - emisji akcji (wydania udziałów) 150 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - umorzenia akcji (udziałów) 0 0
  - 0 0
  1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 931 781
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0
  2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0
  3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0
  3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0
  4. Kapitał zapasowy na początek okresu 40 256 34 093
  4.1. Zmiany kapitału zapasowego 34 523 6 163
  a) zwiększenia (z tytułu) 36 010 6 163
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 29 850 0
  - z podziału zysku (ustawowo) 0 0
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6 160 6 163
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 1 487 0
  - pokrycia straty 0 0
  - koszty emisji akcji 1 487 0
  4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 74 779 40 256
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0
  5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - zbycia środków trwałych 0 0
  - 0 0
  5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6 160 6 163
  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 160 6 163
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
  b) korekty błędów podstawowych 0 0
  7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 160 6 163
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 6 160 6 163
  - podziału zysku na kapitał zapasowy 6 160 6 163
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
  b) korekty błędów podstawowych 0 0
  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
  7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
  8. Wynik netto 8 460 6 160
  a) zysk netto 8 460 6 160
  b) strata netto 0 0
  c) odpisy z zysku 0 0
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 84 170 47 197
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 84 170 47 197

  Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  w tys.
  2007 2006
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  (metoda bezpośrednia)
  Wpływy
  Sprzedaż
  Inne wpływy z działalności operacyjnej
  Wydatki
  Dostawy i usługi
  Wynagrodzenia netto
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
  Inne wydatki operacyjne
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
  (metoda pośrednia)
  I. Zysk (strata) netto 8 460 6 160
  II. Korekty razem -6 474 -8 479
  1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
  2. Amortyzacja 1 977 1 864
  3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -149 -252
  4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 705 1 516
  5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 637 -733
  6. Zmiana stanu rezerw -36 135
  7. Zmiana stanu zapasów -488 -14 470
  8. Zmiana stanu należności -34 987 -23 401
  9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 24 073 27 549
  10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 805 -599
  11. Inne korekty -11 -88
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 986 -2 319
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 13 390 20 495
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 407 922
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 4 579 13 736
  a) w jednostkach powiązanych 718 3 520
  - zbycie aktywów finansowych 0 0
  - dywidendy i udziały w zyskach 0 0
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
  - odsetki 456 20
  - inne wpływy z aktywów finansowych 262 3 500
  b) w pozostałych jednostkach 3 861 10 216
  - zbycie aktywów finansowych 0 7 523
  - dywidendy i udziały w zyskach 0 0
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
  - spłata należności z tytułu sprzedanych udziałów 3 493 2 018
  - odsetki 92 326
  - inne wpływy z aktywów finansowych 276 349
  4. Inne wpływy inwestycyjne 6 404 5 837
  II. Wydatki 49 807 25 276
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 31 238 7 076
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 18 154 8 004
  a) w jednostkach powiązanych 15 310 1 314
  - nabycie aktywów finansowych 10 52
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
  - udzielone pożyczki krótkoterminowe 15 300 1 262
  b) w pozostałych jednostkach 2 844 6 690
  - nabycie aktywów finansowych 2 844 6 690
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
  4. Inne wydatki inwestycyjne 415 10 196
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -36 417 -4 781
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 38 519 10 202
  1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 28 513 0
  2. Kredyty i pożyczki 10 006 10 202
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
  4. Inne wpływy finansowe 0 0
  II. Wydatki 3 623 3 315
  1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 770 550
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 467 426
  8. Odsetki 2 386 2 339
  9. Inne wydatki finansowe 0
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 34 896 6 887
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 465 -213
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 465 -219
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 -6
  F. Środki pieniężne na początek okresu 2 101 2 320
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 566 2 101
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 23 23
  Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

  Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

  Nazwa arkusza: TREŚĆ PRZEPISU


  Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

  Nazwa arkusza: TREŚĆ PRZEPISU


  Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

  Nazwa arkusza: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE


  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
  2007 2006
  a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0
  b) wartość firmy 0 0
  c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 22 7
  - oprogramowanie komputerowe 22 7
  d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0
  e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0
  Wartości niematerialne i prawne, razem 22 7

  Nazwa arkusza: ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
  w tys.
  a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
  koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  - oprogramowanie komputerowe
  a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 790 790 790
  b) zwiększenia (z tytułu) 40 40 40
  - zakupy 40 40 40
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
  - inne 0 0 0
  d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 830 830 830
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 783 783 783
  f) amortyzacja za okres (z tytułu) 25 25 25
  - planowa 25 25 25
  - inne 0 0 0
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 808 808 808
  h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0
  - zwiększenia 0 0 0
  - zmiejszenia 0 0 0
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0
  j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 22 22 22

  Nazwa arkusza: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)


  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
  2007 2006
  a) własne 22 7
  b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
  - 0 0
  Wartości niematerialne i prawne, razem 22 7

  Nazwa arkusza: RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE


  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
  2007 2006
  a) środki trwałe, w tym: 42 635 25 628
  - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3 984 4 185
  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 31 878 18 113
  - urządzenia techniczne i maszyny 3 628 1 104
  - środki transportu 2 777 2 098
  - inne środki trwałe 368 128
  b) środki trwałe w budowie 17 310 5 802
  c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0
  Rzeczowe aktywa trwałe, razem 59 945 31 430

  Nazwa arkusza: ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
  w tys.
  - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
  a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 4 686 19 060 2 982 2 882 884 30 494
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 14 722 2 921 1 654 406 19 703
  - zakup gotowych środków trwałych 21 376 327 381 1 105
  - inne 14 701 2 545 1 327 25 18 598
  c) zmniejszenia (z tytułu) 18 606 144 759 29 1 556
  - sprzedaż 18 606 48 759 18 1 449
  - likwidacja 96 11 107
  - inne 0
  d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 4 668 33 176 5 759 3 777 1 261 48 641
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 501 947 1 878 784 756 4 866
  f) amortyzacja za okres (z tytułu) 183 351 253 216 137 1 140
  - planowa 201 475 394 716 166 1 952
  - sprzedaż -18 -124 -141 -500 -18 -801
  - likwidacja -11 -11
  - inne 0
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 684 1 298 2 131 1 000 893 6 006
  h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0
  - zwiększenia 0
  - zmniejszenia 0
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0
  j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 3 984 31 878 3 628 2 777 368 42 635

  Nazwa arkusza: ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)


  ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
  2007 2006
  a) własne 41 022 25 033
  b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 1 613 595
  - leasing 1 613 595
  Środki trwałe bilansowe, razem 42 635 25 628

  Nazwa arkusza: ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO


  ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
  2007 2006
  używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
  - 0 0
  Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE


  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
  2007 2006
  a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
  - od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  Należności długoterminowe netto 0 0
  c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0
  Należności długoterminowe brutto 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
  2007 2006
  a) stan na początek okresu 0 978
  - za sprzedane udziały 0 978
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 978
  - konwersja na krótkoterminowe 0 978
  d) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH


  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
  2007 2006
  Stan na początek okresu 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2007 2006
  a) w walucie polskiej 0 0
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł 0 0
  Należności długoterminowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
  2007 2006
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
  2007 2006
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE


  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
  2007 2006
  a) w jednostkach zależnych 2 233 2 297
  - udziały lub akcje 2 233 2 297
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  b) w jednostkach współzależnych 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  d) w znaczącym inwestorze 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  e) w jednostce dominującej 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  f) w pozostałych jednostkach 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  Długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 233 2 297

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
  2007 2006
  a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  - jednostek zależnych 0 0
  - jednostek współzależnych 0 0
  - jednostek stowarzyszonych 0 0
  b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  - jednostek zależnych 0 0
  - jednostek współzależnych 0 0
  - jednostek stowarzyszonych 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
  2007 2006
  a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
  2007 2006
  a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
  2007 2006
  a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
  2007 2006
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
  2007 2006
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
  2007 2006
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
  Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

  Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
  2007 2006
  a) stan na początek okresu 2 298 1 950
  - udziały i akcje 2 298 1 950
  b) zwiększenia (z tytułu) 910 348
  - udziały i akcje 0 348
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 910 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 974 0
  - udziały i akcje 974 0
  d) stan na koniec okresu 2 234 2 298
  - udziały i akcje 1 324 2 298
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 910 0

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
  Lp. w tys.
  a b c d e f g h i j k l
  nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
  1. ESM LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA KATOWICE, sprzedaż hurtowa maszyn i urzadzeń biurowych ZALEŻNA PEŁNA 28.11.2000 1 949 -974 975 99,99 99,99
  2. EASY TOUCH PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRAKÓW sprzedaż hurtowa maszyn i urzadzeń biurowych ZALEŻNA PEŁNA 20.12.2006 348 0 348 99,85 0,00 75%

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
  Lp. w tys.
  a m n o p r s t
  nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
  - kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
  zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
  1. ESM LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA 999 1 784 0 223 -1 008 0 -1 008 13 218 1 846 11 294 9 622 261 9 361 14 218 20 830 0 0
  2. EASY TOUCH PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2 977 2 769 0 0 208 0 208 13 940 123 13 797 10 855 0 10 855 16 917 11 057 0 0

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH


  UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
  w tys.
  a b c d e f g h i
  Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
  - kapitał zakładowy
  1. OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ OPOLE 1
  Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2007 2006
  a) w walucie polskiej w tys. 2 234 2 298
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 2 234 2 298

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  (WG ZBYWALNOŚCI)
  w tys.
  2007 2006
  A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0
  a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
  a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 2 234 2 298
  a. akcje (wartość bilansowa): 1 324 2 298
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) -974 0
  - wartość na początek okresu 2 298 2 298
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 910 0
  c1)..... 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 910 0
  c2)..... 0 0
  D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0
  a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  Wartość według cen nabycia, razem 2 298 2 298
  Wartość na początek okresu, razem 2 298 2 298
  Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -974 0
  Wartość bilansowa, razem 2 234 2 298

  Nazwa arkusza: UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2007 2006
  a) w walucie polskiej 0 0
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł 0 0
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)


  INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
  2007 2006
  - 0 0
  Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
  2007 2006
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2007 2006
  a) w walucie polskiej 0 0
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł 0 0
  Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO


  ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
  2007 2006
  1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 378 180
  a) odniesionych na wynik finansowy 378 180
  - niezrealizowane ujemne różnice kursowe od należności, odsetki od zobowiązań 163 8
  - odpis na zapasy 27 24
  - niezrealizowane różnice kursowe dotyczace wyceny instrumentów finansowych 0 0
  - odpis aktualizujacy na rzeczowe aktywa trwałe 0 15
  - nie wypłacone na dzień bilansowy wynagrodzenia i ZUS 188 133
  b) odniesionych na kapitał własny 0 0
  - 0 0
  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  - 0 0
  2. Zwiększenia 254 378
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 254 378
  - niezrealizowane ujemne różnice kursowe od należności, odsetki od zobowiązań 0 163
  - odpis na zapasy 71 27
  - nie wypłacone na dzień bilansowy wynagrodzenia i ZUS 126 188
  - rezerwa na niewykorzystane urlopy 29 0
  - rezerwa na koszty likwidowanego towaru 28 0
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  3. Zmniejszenia 378 180
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 378 180
  - niezrealizowane ujemne różnice kursowe od należności, zobowiązań 163 8
  - odpis na zapasy 27 24
  - niezrealizowane różnice kursowe dotyczace wyceny instrumentów finansowych 0 0
  - odpis aktualizujacy na rzeczowe aktywa trwałe 0 15
  - nie wypłacone na dzień bilansowy wynagrodzenia i ZUS 188 133
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - 0 0
  - 0 0
  - 0 0
  - 0 0
  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 254 378
  a) odniesionych na wynik finansowy 254 378
  - niezrealizowane ujemne różnice kursowe od należności, odsetki od zobowiązań 0 163
  - odpis na zapasy 71 27
  - nie wypłacone na dzień bilansowy wynagrodzenia i ZUS 126 188
  - rezerwa na niewykorzystane urlopy 29 0
  - rezerwa na koszty likwidowanego towaru 28 0
  b) odniesionych na kapitał własny 0 0
  - 0 0
  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  - 0 0
  Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

  Zwiększenia z tytułu:
  - powstania różnic przejściowych
  - zmiany stawek podatkowych
  - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
  - powstania straty podatkowej
  - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

  Zmniejszenia z tytułu:
  - odwrócenia się różnic przejściowych
  - zmiany stawek podatkowych
  - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  - wykorzystania straty podatkowej

  Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
  - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
  - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

  Nazwa arkusza: INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
  2007 2006
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0
  - 0 0
  b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZAPASY


  ZAPASY w tys.
  2007 2006
  a) materiały 0 0
  b) półprodukty i produkty w toku 0 0
  c) produkty gotowe 0 0
  d) towary 45 754 45 266
  e) zaliczki na dostawy 0 0
  Zapasy, razem 45 754 45 266

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
  2007 2006
  a) od jednostek powiązanych 3 465 40
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 465 40
  - do 12 miesięcy 3 465 40
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - inne 0 0
  - dochodzone na drodze sądowej 0 0
  b) należności od pozostałych jednostek 96 722 68 652
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 92 496 64 138
  - do 12 miesięcy 92 496 64 138
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 2 090 316
  - inne 2 136 4 198
  - dochodzone na drodze sądowej 0 0
  Należności krótkoterminowe netto, razem 100 187 68 692
  c) odpisy aktualizujące wartość należności 1 275 906
  Należności krótkoterminowe brutto, razem 101 462 69 598

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
  2007 2006
  a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 3 465 40
  - od jednostek zależnych 3 465 40
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  b) inne, w tym: 0 0
  - od jednostek zależnych 0 0
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
  - od jednostek zależnych 0 0
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 3 465 40
  d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0
  Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 3 465 40

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH


  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
  2007 2006
  Stan na początek okresu 906 1 801
  a) zwiększenia (z tytułu) 572 406
  - odpis aktualizujący należności (z tyt.dostaw i usług, odsetki, pozostałe) 572 406
  b) zmniejszenia (z tytułu) 203 1 301
  - zapłata należności (z tyt.dostaw i usług, odsetki, pozostałe) 203 1 301
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 1 275 906

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)


  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2007 2006
  a) w walucie polskiej w tys. 53 646 41 205
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 47 816 28 393
  b1. w walucie w tys. USD 18 290 4 924
  po przeliczeniu na tys. zł 44 536 14 333
  b1. w walucie w tys. EUR 77 3 670
  po przeliczeniu na tys. zł 276 14 060
  b1. w walucie w tys. GBP 617 0
  po przeliczeniu na tys. zł 3 004 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Należności krótkoterminowe, razem w tys. 101 462 69 598

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:


  NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
  2007 2006
  a) do 1 miesiąca 64 370 51 343
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0
  e) powyżej 1 roku 0 0
  f) należności przeterminowane 32 825 13 741
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 97 195 65 084
  g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 1 234 906
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 95 961 64 178
  W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:


  NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
  NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
  w tys.
  2007 2006
  a) do 1 miesiąca 17 955 9 476
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 7 340 1 954
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 4 504 752
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 2 121 1 174
  e) powyżej 1 roku 905 385
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 32 825 13 741
  f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 1 234 906
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 31 591 12 835

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE


  W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"


  Spółka nie posiada należności spornych.
  Należności przeterminowane na dzień 31.12.2007 roku przedstawiają się
  następująco /w tys. zł/:należności przeterminowane
  objęte rezerwami (brutto) - 1 275- w tym z tytułu dostaw, robót
  i usług - 1 234- inne - 41należności przeterminowane
  nieobjęte rezerwami (brutto) - 31 591- w tym z tytułu dostaw,
  robót i usług - 31 591należności przeterminowane, razem
  (brutto) - 32 866- odpisy aktualizujące wartość należności - 1
  275należności przeterminowane, razem (netto) - 31 591  Plik Opis

  Nazwa arkusza: KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE


  KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
  2007 2006
  a) w jednostkach zależnych 16 300 1 262
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 16 300 1 262
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  b) w jednostkach współzależnych 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  d) w znaczącym inwestorze 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  e) w jednostce dominującej 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone pożyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  f) w pozostałych jednostkach 3 543 6 666
  - udziały lub akcje 1 373 0
  - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 470 0
  - certyfikaty inwestycyjne 470 0
  - udzielone pożyczki 551 6 408
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 1 149 258
  - portfel inwestycyjny 1 000 0
  - wycena forward 149 258
  g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 566 2 101
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 566 1 434
  - inne środki pieniężne 0 667
  - inne aktywa pieniężne 0 0
  Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 22 409 10 029

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2007 2006
  a) w walucie polskiej w tys. 2 992 258
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. 2 992 258

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  (WG ZBYWALNOŚCI)
  w tys.
  2007 2006
  A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 520 0
  a. akcje (wartość bilansowa): 50 0
  - wartość godziwa 52 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 50 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 470 0
  c1) certyfikaty inwestycyjne (wartość bilansowa) 470 0
  - wartość godziwa 534 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 470 0
  c2)..... 0 0
  B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
  a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 1 323 0
  a. akcje (wartość bilansowa): 1 323 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 1 323 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1) pożyczki 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2) inne 0 0
  D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 1 149 258
  a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 1 000 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 1 000 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1) forward (wartość bilansowa) 149 258
  - wartość godziwa 149 258
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  Wartość według cen nabycia, razem 2 992 258
  Wartość na początek okresu, razem 258 0
  Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0
  Wartość bilansowa, razem 2 992 258

  Nazwa arkusza: UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2007 2006
  a) w walucie polskiej w tys. 16 851 6 408
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. 16 851 6 408

  Nazwa arkusza: ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2007 2006
  a) w walucie polskiej w tys. 2 464 1 786
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 102 315
  b1. w walucie w tys. USD 37 17
  po przeliczeniu na tys. zł 90 51
  b2. w walucie w tys. EUR 2 69
  po przeliczeniu na tys. zł 7 264
  b3. w walucie w tys. GBP 1 0
  po przeliczeniu na tys. zł 5 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 2 566 2 101

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)


  INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
  2007 2006
  - 0 0
  Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2007 2006
  a) w walucie polskiej w tys. 0 0
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. 0 0

  Nazwa arkusza: KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
  2007 2006
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 257 838
  - ubezpieczenia majątkowe 75 130
  - ubezpieczenia OC i AC samochodów 38 51
  - koszty targów i wyjazdów służbowych 70 0
  - niewymagane opłaty od umów poręczeń 0 373
  - koszty transportu 67 98
  - licencja transportowa 0 6
  - koszty podwyższenia kapitału 0 180
  - prenumeraty 7 0
  b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 257 838

  Nazwa arkusza: ODPISY AKTUALIZUJĄCE


  Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
  a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
  b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
  c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny


  Odpisy aktualizujące w 2007 roku odnosiły się do:-
  należności - 572 tys. zł- zapasów - 236 tys. zł
  - inwestycji długoterminowych - 974 tys. złW tym okresie
  odwrócono odpisy aktualizujące:- należności - 203 tys. zł
  Stan poszczególnych odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2007 roku wynosił:
  - należności - 1 275 tys. zł- zapasów - 376 tys. zł
  - inwestycji długoterminowych - 974 tys. zł  Plik Opis

  Nazwa arkusza: KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)


  KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
  w tys.
  Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
  Seria A imienne nr 1-670 000 uprzywilejowane co do głosu - 1 akcja uprawnia do 2 głosów brak 1 005 000 101 gotówka 25.11.1997 zmiana uprzywilejowania 29.06.1999 11.03.1999
  Seria B imienne brak brak 335 000 33 gotówka 29.12.2000 03.08.1999
  Seria C imienne 1 akcja uprawnia do 2 głosów brak 4 800 000 480 gotówka 29.12.2000 01.01.2000
  Seria D zwykłe na okaziciela brak brak 1 670 000 167 gotówka 31.05.2005 01.01.2005
  Seria E zwykłe na okaziciela brak brak 1 500 000 150 gotówka 25.06.2007 01.01.2006
  Liczba akcji, razem 9 310 000
  Kapitał zakładowy, razem 931
  Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,10


  Maciej Sosiński (Członek Rady Nadzorczej) - 3.070.000 akcji = 32,98%
  kapitału zakładowego; 3.070.000 liczba głosów = 24,80% głosów na WZA
  Dariusz Smagorowicz (Wiceprezes Zarządu) - 1 265.250 akcji = 13,59% kapitału
  zakładowego; 2.530.500 liczba głosów = 20,44% głosów na WZA  Secus Investment Sp. z o.o. - 1.242.590 akcji = 13,35% kapitału
  zakładowego; 1.242.500 głosów = 10,04% głosów na WZA  Krystyna Jawoszek - 614.000 akcji = 6,60% kapitału zakładowego;
  1.228.000 głosów = 9,92% głosów na WZA


  Amada Investment LLC - 614.000 akcji = 6,60% kapitału zakładowego;
  1.228.000 głosów = 9,92% głosów na WZA


  Artur Mrozik (Prezes Zarzadu) - 184.200 akcji = 1,98% kapitału
  zakładowego; 368.400 głosów = 2,98% głosów na WZA  Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
  - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
  - zmianach wartości nominalnej akcji
  - zmianach praw z akcji
  oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

  Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

  Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

  Nazwa arkusza: AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE


  AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
  w tys.
  Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie


  Spółka nie posiada akcji własnych.  Nazwa arkusza: AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH


  AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
  w tys.
  Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa


  Jednostki podporządkowane nie posiadają akcji emitenta.  Nazwa arkusza: KAPITAŁ ZAPASOWY


  KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
  2007 2006
  a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 42 608 14 245
  b) utworzony ustawowo 0 0
  c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 32 171 26 011
  d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0
  e) inny (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  Kapitał zapasowy, razem 74 779 40 256

  Nazwa arkusza: KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY


  KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
  2007 2006
  a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0
  b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0
  - z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0
  c) z tytułu podatku odroczonego 0 0
  d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0
  e) inny (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0

  Nazwa arkusza: POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)


  POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
  2007 2006
  - 0 0
  Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)


  ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
  2007 2006
  - 0 0
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO


  ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
  2007 2006
  1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 294 159
  a) odniesionej na wynik finansowy 294 159
  - naliczone odsetki od należności nie objęte odpisem aktualizującym 18 29
  - naliczone odsetki od pożyczek 59 16
  - naliczone odsetki od umów poręczenia 71 18
  - niezrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące kredytów 68 31
  - niezrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące zobowiązań 0 12
  - niezrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące należności 0 5
  - umowy leasingowe 29 14
  - skutki wyceny instrumentów finansowych 49 34
  b) odniesionej na kapitał własny 0 0
  - 0
  c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  - 0 0
  2. Zwiększenia 109 294
  a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 109 294
  - naliczone odsetki od należności nie objęte odpisem aktualizującym 25 18
  - naliczone odsetki od pożyczek 25 59
  - naliczone odsetki od umów poręczenia 0 71
  - niezrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące kredytów 0 68
  - niezrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące zobowiązań 0
  - niezrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące należności 0
  - umowy leasingowe 31 29
  - skutki wyceny instrumentów finansowych 28 49
  b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0
  c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  3. Zmniejszenia 294 159
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 294 159
  - naliczone odsetki od należności nie objęte odpisem aktualizującym 18 29
  - naliczone odsetki od pożyczek 59 16
  - naliczone odsetki od umów poręczenia 71 18
  - niezrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące kredytów 68 31
  - niezrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące zobowiązań 0 12
  - niezrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące należności 0 5
  - umowy leasingowe 29 14
  - skutki wyceny instrumentów finansowych 49 34
  b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0
  c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 109 294
  a) odniesionej na wynik finansowy 109 294
  - naliczone odsetki od należności nie objęte odpisem aktualizującym 25 18
  - naliczone odsetki od pożyczek 25 59
  - naliczone odsetki od umów poręczenia 0 71
  - niezrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące kredytów 0 68
  - niezrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące zobowiązań 0
  - niezrealizowane dodatnie różnice kursowe dotyczące należności 0
  - umowy leasingowe 31 29
  - skutki wyceny instrumentów finansowych 28 49
  b) odniesionej na kapitał własny 0 0
  - 0
  c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  - 0 0
  Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

  Zwiększenia z tytułu:
  - powstania różnic przejściowych
  - zmiany stawek podatkowych
  - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

  Zmniejszenia z tytułu:
  - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
  - zmiany stawek podatkowych
  - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

  Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
  - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
  - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
  - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
  (WG TYTUŁÓW)
  w tys.
  2007 2006
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
  (WG TYTUŁÓW)
  w tys.
  2007 2006
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 149 0
  - niewykorzystane urlopy 149 0
  c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) stan na koniec okresu 149 0
  - niewykorzystane urlopy 149 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
  2007 2006
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
  2007 2006
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
  2007 2006
  a) wobec jednostek zależnych 142 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 142 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  b) wobec jednostek współzależnych 0 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  d) wobec znaczącego inwestora 0 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  e) wobec jednostki dominującej 0 0
  - kredyty i pożyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  f) wobec pozostałych jednostek 25 709 6 947
  - kredyty i pożyczki 25 040 6 630
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 669 317
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  Zobowiązania długoterminowe, razem 25 851 6 947

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
  SPŁATY
  w tys.
  2007 2006
  a) powyżej 1 roku do 3 lat 25 851 6 947
  b) powyżej 3 do 5 lat 0 0
  c) powyżej 5 lat 0 0
  Zobowiązania długoterminowe, razem 25 851 6 947

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2007 2006
  a) w walucie polskiej w tys. 25 851 6 947
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 25 851 6 947

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
  w tys.
  Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
  w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
  Bank Zachodni WBK S.A. Wrocław 14 530 12 040 WIBOR 1M + 1,25% 30.01.2020 hipoteka kaucyjna na nieruchomościach, weksel własny in blanco poręczony przez ESM LOGISTICS S.A., cesja praw z gwarancji dobrego wykonania
  Fortis Bank Polska S.A. Warszawa 33 000 13 000 WIBOR 1M + 1,2% 30.12.2021 hipoteka zwykła oraz hipoteka kaucyjna na nieruchomości, przelew praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, zastaw rejestrowy na wszystkich maszynach/urządzeniach/wyposażeniu, przewłaszcenie ich oraz przelew praw z polisy ubezpieczeniowej, cesja generalna z tyt. wszystkich przyszłych wierzytelności zobowiązanie ESM LOGISTICS S.A.,
  W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  w tys.
  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
  Spółka nie emitowała dłużnych instrumentów finansowych.
  Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
  2007 2006
  a) wobec jednostek zależnych 12 032 347
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11 073 347
  - do 12 miesięcy 11 073 347
  - powyżej 12 miesięcy 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 959 9
  - zobowiązania z tytułu objęcia akcji 900 0
  - leasing 59 0
  b) wobec jednostek współzależnych 0
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
  - do 12 miesięcy 0 0
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
  - do 12 miesięcy 0 0
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  d) wobec znaczącego inwestora 0 0
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
  - do 12 miesięcy 0 0
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  e) wobec jednostki dominującej 0 0
  - kredyty i pożyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
  - do 12 miesięcy 0 0
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0
  f) wobec pozostałych jednostek 107 901 103 403
  - kredyty i pożyczki, w tym: 30 698 39 872
  - długoterminowe w okresie spłaty 720 770
  - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 448 123
  - wycena instrumentów finansowych 430 123
  - leasing 18 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 74 100 56 908
  - do 12 miesięcy 74 100 56 908
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 287 5 900
  - z tytułu wynagrodzeń 358 497
  - inne (wg tytułów) 10 103
  - wpłaty niezidentyfikowanych klientów 6 8
  - potrącenia z wynagrodzeń 4 0
  - rozliczenie z ITI 0 82
  - rozliczenie zakupu 0 10
  - rozliczenie kart kredytowych 0 3
  g) fundusze specjalne (wg tytułów) 0 0
  - 0
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem 119 933 103 750

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
  2007 2006
  a) w walucie polskiej w tys. 83 211 77 320
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 36 722 26 430
  b1. w walucie w tys. USD 10 927 4 295
  po przeliczeniu na tys. zł 26 607 12 500
  b2. w walucie w tys. EUR 2 824 3 636
  po przeliczeniu na tys. zł 10 115 13 930
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 119 933 103 750

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
  w tys.
  Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
  w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
  Nord/LB Bank Polska S.A Warszawa 11 000 4 799 WIBOR 1M + 0,55% 29.06.2008 hipoteka kaucyjna na nieruchomościach,niepotwierdzona cesja wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
  Nord/LB Bank Polska S.A Warszawa 2 435 1 000 w tys. USD 2 329 956 w tys. USD LIBOR 1M + 0,55% 29.06.2008 hipoteka kaucyjna na nieruchomościach,niepotwierdzona cesja wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
  Nord/LB Bank Polska S.A Warszawa 3 582 1 000 w tys. EUR 3 506 979 w tys. EUR EURIBOR 1M + 0,55% 29.06.2008 hipoteka kaucyjna na nieruchomościach,niepotwierdzona cesja wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
  Raiffeisen Bank Polska S.A. Warszawa 17 000 13 895 WIBOR 1T + 0,5%, LIBOR 1 M + 0,5%, EURIBOR 1M + 0,5% 30.10.2008 zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z polisy ubezpieczenia zastawionego majątku, niepotwierdzona cesja należności dłużników , pełnomocnictwo
  Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warszawa 487 200 w tys. USD 0 0 w tys. USD WIBOR 1M + 0,3%; LIBOR 1M + 0,3%, EURIBOR 1M + 0,3% 09.01.2008 poręczenie ESM LOGISTICS S.A.bez zabezpieczeń
  Bank Zachodni WBK S.A. Wrocław 4 000 625 WIBOR 1M + 0,7% 13.09.2008 hipoteka kaucyjna na nieruchomościach, weksel własny in blanco poręczony przez ESM LOGISTICS S.A., cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw na zapasach
  Societe Generale Warszawa 487 200 w tys. USD 23 9 w tys. USD podstwawowa stopa procentowa banku + 0,8% 31.07.2008 weksel własny in blanco
  Fortis Bank Polska S.A. Warszawa 10 000 1 288 WIBOR 1M + 0,6%; LIBOR 1M + 0,6%, EURIBOR 1M + 0,6% 14.08.2008 weksel własny in blanco + zastaw rejestrowy
  BRE Bank S.A. Warszawa 5 000 3 513 WIBOR O/N + 0,6% 06.03.2008 weksel własny in blanco, cesja wierzytelności, pełnomocnictwo
  Bank Zachodni WBK S.A. Wrocław 720 720 WIBOR 1M + 1,25% 31.12.2008 hipoteka kaucyjna na nieruchomościach, weksel własny in blanco poręczony przez ESM LOGISTICS S.A., cesja praw z gwarancji dobrego wykonania
  W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  w tys.
  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne


  Spółka nie emitowała dłużnych instrumentów
  finansowych.  Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
  2007 2006
  Stan na początek okresu 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
  2007 2006
  a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 850 750
  - długoterminowe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  - krótkoterminowe (wg tytułów) 850 750
  - faktury wystawione w roku następnym dotyczące kosztów roku bieżącego 850 750
  b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0
  - długoterminowe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  - krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 850 750

  Nazwa arkusza: WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ


  Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję


  Zysk na jedną akcję = zyst netto roku
  obrotowego / liczba akcji zwykłychZysk netto za
  okres 01.01.-31.12.2007 wynosił 8.460 tys złotychLiczba
  akcji zwykłych - 9.310.000Zysk na jedna akcję - 0,91 złotych
  Rozwodniona liczba akcji - 9.610.000Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą
  - 0,88 złotychWartość księgowa na jedną akcję = kapitały
  własne / liczba akcji zwykłychKapitał własny na dzień
  31.12.2007 roku - 84.170 tys. złotychLiczba akcji zwykłych -
  9.310.000Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą - 9,04 złotych
  Rozwodniona liczba akcji - 9.610.000Rozwodniona wartość księgowa na jedną
  akcję - 8,76 złotych

  Plik Opis

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)


  NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys.
  2007 2006
  a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 16 960 12 000
  - od jednostek zależnych 16 960 12 000
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  b) pozostałe (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - w tym: od jednostek zależnych 0 0
  - w tym: od jednostek współzależnych 0 0
  - w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - w tym: od znaczącego inwestora 0 0
  - w tym: od jednostki dominującej 0 0
  - 0 0
  - w tym: od jednostek zależnych 0 0
  - w tym: od jednostek współzależnych 0 0
  - w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - w tym: od znaczącego inwestora 0 0
  - w tym: od jednostki dominującej 0 0
  - 0 0
  Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 16 960 12 000

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)


  ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys.
  2007 2006
  a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 1 246 868
  - na rzecz jednostek zależnych 1 246 868
  - na rzecz jednostek współzależnych 0 0
  - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
  - na rzecz znaczącego inwestora 0 0
  - na rzecz jednostki dominującej 0 0
  b) pozostałe (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
  - w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0
  - w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0
  - 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
  - w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0
  - w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0
  - 0 0
  Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 1 246 868

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
  2007 2006
  - sprzedaż usług 15 787 9 784
  - w tym: od jednostek powiązanych 1 087 329
  - 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 15 787 9 784
  - w tym: od jednostek powiązanych 1 087 329

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
  2007 2006
  a) kraj 4 858 3 668
  - w tym: od jednostek powiązanych 1 087 329
  - sprzedaż usług 4 858 3 668
  - w tym: od jednostek powiązanych 1 087 329
  - 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  b) eksport 10 929 6 116
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - sprzedaż usług 10 929 6 116
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 15 787 9 784
  - w tym: od jednostek powiązanych 1 087 329

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
  2007 2006
  - towary 534 212 452 667
  - w tym: od jednostek powiązanych 884 190
  - materiały 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 534 212 452 667
  - w tym: od jednostek powiązanych 884 190

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
  2007 2006
  a) kraj 500 629 437 545
  - w tym: od jednostek powiązanych 884 190
  - towary 500 629 437 545
  - w tym: od jednostek powiązanych 884 190
  - 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  b) eksport 33 583 15 122
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - towary 33 583 15 122
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 534 212 452 667
  - w tym: od jednostek powiązanych 884 190

  Nazwa arkusza: KOSZTY WEDŁUG RODZAJU


  KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
  2007 2006
  a) amortyzacja 1 977 1 864
  b) zużycie materiałów i energii 1 444 1 870
  c) usługi obce 19 016 12 096
  d) podatki i opłaty 498 530
  e) wynagrodzenia 7 916 7 114
  f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 462 1 424
  g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 5 516 4 321
  - najem, dzierżawa, czynsze 353 241
  - ubezpieczenia majątkowe 562 398
  - podróże służbowe 410 415
  - reprezentacja i reklama 2 453 2 754
  - bonusy kwartalne 1 652 483
  - pozostałe 86 30
  Koszty według rodzaju, razem 37 829 29 219
  Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 0 0
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0
  Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -12 351 -9 420
  Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -22 620 -17 086
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 344 2 713

  Nazwa arkusza: INNE PRZYCHODY OPERACYJNE


  INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
  2007 2006
  a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) pozostałe, w tym: 2 252 2 958
  - rozwiązane odpisy na należności 203 1 381
  - nadwyżki z inwentaryzacji 524 156
  - zwrot kosztów sądowych 30 36
  - dostawy otrzymane nieodpłatnie 294 240
  - korekty cen od dostawców zagranicznych 306 610
  - otrzymane odszkodowania 790 354
  - odpisane zobowiązania 36 97
  - otrzymane nieodpłatnie aktywa 0 35
  - pozostałe 49 49
  - rozwiązane odpisy na towary 0 0
  - refundacja kosztów zatrudnienia 20 0
  Inne przychody operacyjne, razem 2 252 2 958

  Nazwa arkusza: INNE KOSZTY OPERACYJNE


  INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
  2007 2006
  a) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) pozostałe, w tym: 2 813 1 214
  - niedobory z inwentaryzacji 536 271
  - koszty postępowanian sądowego 9 12
  - darowizny 16 46
  - likwidacja uszkodzonych sładników majątku obrotowego 779 330
  - usuwanie zdarzeń losowych 915 394
  - odpisanie należności umorzonych, nieściągalnych 104 158
  - kary 10 0
  - korekty podatku VAT 261 0
  - pozostałe 34 3
  - rezerwa na nie wykorzystane urlopy 149 0
  Inne koszty operacyjne, razem 2 813 1 214
  W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH


  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
  2007 2006
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
  - od jednostek zależnych 0 0
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  b) od pozostałych jednostek 0 0
  Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 0

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK


  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
  2007 2006
  a) z tytułu udzielonych pożyczek 681 657
  - od jednostek powiązanych, w tym: 456 20
  - od jednostek zależnych 456 20
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  - od pozostałych jednostek 225 637
  b) pozostałe odsetki 480 804
  - od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
  - od jednostek zależnych 0 0
  - od jednostek współzależnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  - od pozostałych jednostek 480 804
  Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 161 1 461

  Nazwa arkusza: INNE PRZYCHODY FINANSOWE


  INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
  2007 2006
  a) dodatnie różnice kursowe 2 984 396
  - zrealizowane 2 851 396
  - niezrealizowane 133 0
  b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) pozostałe, w tym: 35 1 503
  - premie z tytułu opcji 35 1 336
  - warranty 0 167
  Inne przychody finansowe, razem 3 019 1 899

  Nazwa arkusza: KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK


  KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
  2007 2006
  a) od kredytów i pożyczek 2 323 2 315
  - dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
  - dla jednostek zależnych 0 0
  - dla jednostek współzależnych 0 0
  - dla jednostek stowarzyszonych 0 0
  - dla znaczącego inwestora 0 0
  - dla jednostki dominującej 0 0
  - dla innych jednostek 2 323 2 315
  b) pozostałe odsetki 88 45
  - dla jednostek powiązanych, w tym: 4 0
  - dla jednostek zależnych 4 0
  - dla jednostek współzależnych 0 0
  - dla jednostek stowarzyszonych 0 0
  - dla znaczącego inwestora 0 0
  - dla jednostki dominującej 0 0
  - dla innych jednostek 84 45
  Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 2 411 2 360

  Nazwa arkusza: INNE KOSZTY FINANSOWE


  INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
  2007 2006
  a) ujemne różnice kursowe, w tym: 0 0
  - zrealizowane 0 0
  - niezrealizowane 0 0
  b) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) pozostałe, w tym: 137 130
  - -umorzone odsetki z lat poprzednich 137 130
  Inne koszty finansowe, razem 137 130

  Nazwa arkusza: ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH


  Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki


  Spółka sporządza skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe.  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZYSKI NADZWYCZAJNE


  ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys.
  2007 2006
  a) losowe 0 0
  b) pozostałe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Zyski nadzwyczajne, razem 0 0

  Nazwa arkusza: STRATY NADZWYCZAJNE


  STRATY NADZWYCZAJNE w tys.
  2007 2006
  a) losowe 0 0
  b) pozostałe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Straty nadzwyczajne, razem 0 0

  Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY


  PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
  2007 2006
  1. Zysk (strata) brutto 11 140 7 175
  2. Korekty konsolidacyjne 0 0
  3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 3 287 -215
  - koszty nie stanowiace kosztów uzyskania przychodów 4 279 3 621
  - koszty uzyskania przychodów nie będace kosztami rachunkowymi -1 507 -1 041
  - przychody, które nie są zaliczane do podstwawy opodatkowania -825 -2 955
  - przychody podatkowe nie zaliczane do przchodów księgowych w latach ubiegłych 732 204
  - przychody spółki komandytowej 10 484 0
  - koszty uzyskania przychodów spółki komandytowej -9 860 0
  - odliczenia od dochodu (np. darowizny) -16 -44
  4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 14 427 6 960
  5. Podatek dochodowy według stawki ... % 2 741 1 322
  6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0
  7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 2 680 1 078
  - wykazany w rachunku zysków i strat 2 680 1 322
  - podatek do odliczenia od dywidendy 0 -244
  - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0
  - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

  Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:


  PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
  2007 2006
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -61 -63
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0
  - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Podatek dochodowy odroczony, razem -61 -63

  Nazwa arkusza: ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO


  ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
  2007 2006
  - ujętego w kapitale własnym 0 0
  - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0
  Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

  Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY


  PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
  2007 2006
  - działalności zaniechanej 0 0
  - wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

  Nazwa arkusza: POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:


  POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
  2007 2006
  - 0 0
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

  Nazwa arkusza: UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:


  UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
  WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
  w tys.
  2007 2006
  - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  - odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0
  Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

  Nazwa arkusza: PODZIAŁ ZYSKU


  Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe


  Zarząd Pronox Technology S.A. proponuje
  przekazać zysk za 2007 rok w wysokości 8.460 tys. złotych w całości na
  zwiększenie kapitału zapasowego.  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZYSK NA 1 AKCJĘ


  Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu


  Akcje spółki mają równe prawo udziału w
  zysku netto danego okresu.Zysk na jedną akcję = zysk
  netto roku obrotowego / średnia ważona liczba akcji zwykłych.
  Zysk netto za okres 01.01.-31.12.2007 - 8.460 tys. złotychŚrednia
  ważona liczba akcji zwykłych - 9.310.000Zysk na jedną
  akcję zwykłą - 0,91 złotych  Plik Opis

  Nazwa arkusza: NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


  Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

  W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

  W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

  W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią


  Struktura środków pieniężnych do
  sprawozdania z przepływów środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 roku w
  tys. złotych:1. Środki pieniężne w kasie - 175
  2. Środki pieniężne w banku - 2.3913. Inne środki pieniężne
  - 0Środki pieniężne razem - 2.566
  Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
  na dzień 31.12.2006 roku w tys. złotych:1.
  Środki pieniężne w kasie - 8002. Środki pieniężne w
  banku - 6343. Inne środki pieniężne - 667Środki
  pieniężne razem - 2.101Specyfikacja do pozycji
  "pozostałe" w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych na dzień
  31.12.2007 roku w tys. złotych:1. Pozostałe pozycje działalności
  operacyjnej, w tym: - (11)- różnica pomiędzy wartością netto środków
  trwałych w leasingu a wartością zobowiązań z tytułu leasingu - (11)
  2. Pozostałe pozycje działalności inwestycyjnej, w tym: - 5.989
  - spłacone pożyczki krótkoterminowe - 6.404- udzielone
  pożyczki krótkoterminowe - (415)Specyfikacja do
  pozycji "pozostałe" w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych na
  dzień 31.12.2006 roku w tys. złotych:1.
  Pozostałe pozycje działalności operacyjnej, w tym: - (88)
  - różnica pomiędzy wartością netto środków trwałych w leasingu a wartością
  zobowiązań z tytułu leasingu - (65)- nieodpłatnie
  otrzymany środek trwały - (23)2. Pozostałe pozycje
  działalności inwestycyjnej, w tym: - (4.359)- spłacone
  pożyczki krótkoterminowe 5.837- udzielone pożyczki
  krótkoterminowe - (10.196)  Plik Opis
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.
  2007 2006
  Zysk (strata) netto
  Korekty razem
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
  Amortyzacja
  (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
  (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
  Zmiana stanu rezerw
  Zmiana stanu zapasów
  Zmiana stanu należności
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
  Inne korekty
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

  Nazwa arkusza: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE


  W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

  1. Informacje o instrumentach finansowych
  1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
  a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
  b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
  c) pożyczki udzielone i należności własne
  d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
  e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

  - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

  1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
  1.2.1. Należy zamieścić:
  a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
  - zakres i charakter instrumentu
  - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
  - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
  - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
  - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
  - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
  - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
  - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
  - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
  - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
  - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
  - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
  - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
  - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
  b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

  c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

  d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

  e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
  - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
  - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

  f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
  - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
  - koncentracji ryzyka kredytowego
  1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

  1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
  a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

  b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

  1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
  a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

  b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

  1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

  1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

  1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
  - do 3 miesięcy
  - powyżej 3 do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy

  1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

  1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
  - do 3 miesięcy
  - powyżej 3 do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
  a) opis rodzaju zabezpieczeń
  b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
  c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

  1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
  a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
  b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
  c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

  1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
  a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
  b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
  c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
  2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych

  3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

  4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

  5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

  6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

  7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań

  7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:
  a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
  b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
  c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
  a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
  b) procentowym udziale
  c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
  e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
  f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
  g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

  9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

  10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
  11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot

  12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

  13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

  14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
  15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

  16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

  17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

  18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

  19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
  20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
  - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
  - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

  21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
  - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
  22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

  Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-05-26 Artur Mrozik Prezes Zarządu
  2008-05-26 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu
  2008-05-26 Mariusz Jawoszek Wiceprezes Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2008-05-26 Tomasz Minkina Dyrektor Finansowy

  Identyfikator raportu4wn05mpnl1
  Nazwa raportuSA-R
  Symbol raportuSA-R
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2008-05-28
  Rok bieżący2007
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.