o SA-R:
 • Data:


 • Firma: PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
 • 5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • 6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • 7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 • 8. PISMO PREZESA ZARZĄDU
 • 9. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
 • 10. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
 • 11. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • 12. BILANS
 • 13. POZYCJE POZABILANSOWE
 • 14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 • 15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
 • 16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŝNYCH
 • 17. TREŚĆ PRZEPISU
 • 18. TREŚĆ PRZEPISU
 • 19. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
 • 20. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 21. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
 • 22. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
 • 23. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 24. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
 • 25. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
 • 26. NALEĹťNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
 • 27. ZMIANA STANU NALEĹťNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
 • 28. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEĹťNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
 • 29. NALEĹťNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 30. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 31. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 32. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
 • 33. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
 • 34. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEĹťNE
 • 35. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEĹťNE
 • 36. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
 • 37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEĹťNE
 • 38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEĹťNE
 • 39. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
 • 40. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
 • 42. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
 • 43. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
 • 44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 45. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
 • 46. UDZIELONE POĹťYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 47. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
 • 48. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
 • 49. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 50. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
 • 51. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
 • 52. ZAPASY
 • 53. NALEĹťNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
 • 54. NALEĹťNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
 • 55. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEĹťNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
 • 56. NALEĹťNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 57. NALEĹťNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
 • 58. NALEĹťNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEĹťNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
 • 59. NALEĹťNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
 • 60. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
 • 61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 62. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
 • 63. UDZIELONE POĹťYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 64. ŚRODKI PIENIĘŝNE I INNE AKTYWA PIENIĘŝNE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
 • 66. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 67. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
 • 68. ODPISY AKTUALIZUJĄCE
 • 69. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
 • 70. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
 • 71. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
 • 72. KAPITAŁ ZAPASOWY
 • 73. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
 • 74. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
 • 75. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
 • 76. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
 • 77. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
 • 78. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
 • 79. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
 • 80. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
 • 81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
 • 82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
 • 83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POĹťYCZEK
 • 85. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUĹťNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
 • 86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
 • 87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
 • 88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POĹťYCZEK
 • 89. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUĹťNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
 • 90. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
 • 91. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
 • 92. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
 • 93. NALEĹťNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
 • 94. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
 • 95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAĹťY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
 • 96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAĹťY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
 • 97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAĹťY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
 • 98. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAĹťY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
 • 99. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
 • 100. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
 • 101. INNE KOSZTY OPERACYJNE
 • 102. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
 • 103. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
 • 104. INNE PRZYCHODY FINANSOWE
 • 105. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
 • 106. INNE KOSZTY FINANSOWE
 • 107. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAĹťY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
 • 108. ZYSKI NADZWYCZAJNE
 • 109. STRATY NADZWYCZAJNE
 • 110. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
 • 111. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
 • 112. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
 • 113. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
 • 114. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
 • 115. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
 • 116. PODZIAŁ ZYSKU
 • 117. ZYSK NA 1 AKCJĘ
 • 118. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŝNYCH
 • 119. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
 • 120. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
 • 121. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 9 załączniki
 • skanysharp@kpfk.pl_20120320_143850.pdf
 • Arkusz: OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
 • skanysharp@kpfk.pl_20120320_143850.pdf
 • Arkusz: RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sprawozdania.pdf
 • Arkusz: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • Oswiadczenie_zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania.pdf
 • Arkusz: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 • 20110320_List_Prezesa_PT_2011.pdf
 • Arkusz: PISMO PREZESA ZARZĄDU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Pronox_2011_20_03_2012.pdf
 • Arkusz: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_Pronox_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2011.pdf
 • Arkusz: OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
 • Wprowadzenie_do_raportu_rocznego_2011.pdf
 • Arkusz: WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 • Dodatkowe_noty_objasniajace_2011_rok.pdf
 • Arkusz: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport roczny SA-R 2011
  (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
  Za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
  oraz za poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
  data przekazania:
  PRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)
  REVISION-KATOWICE Sp. z o.o.
  (podmiot uprawniony do badania)
  Raport roczny zawiera:
  Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  Pismo Prezesa Zarządu
  Roczne sprawozdanie finansowe
  Wprowadzenie
  Zestawienie zmian w kapitale własnym
  Bilans
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Rachunek zysków i strat
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
  Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
  2011 2010 2011 2010
  I. Przychody netto ze sprzedaĹźy produktów, towarów i materiałów 3 411 6 009 824 1 501
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 475 -25 199 1 322 -6 293
  III. Zysk (strata) brutto -342 -34 308 -83 -8 568
  IV. Zysk (strata) netto -291 -34 271 -70 -8 558
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 956 -1 499 -956 -374
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 935 23 032 1 192 5 752
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 107 -21 598 -267 -5 394
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -128 -65 -31 -16
  IX. Aktywa, razem 59 658 55 307 13 507 13 965
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 130 171 136 469 29 472 34 459
  XI. Zobowiązania długoterminowe 22 846 25 385 5 173 6 410
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 20 748 108 580 4 698 27 417
  XIII. Kapitał własny -70 513 -81 162 -15 965 -20 494
  XIV. Kapitał zakładowy 23 531 12 591 5 328 3 179
  XV. Liczba akcji (w szt.) 235 312 500 235 312 500 235 312 500 235 312 500
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 -0,15 0,00 -0,04
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 -0,15 0,00 -0,04
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,30 -0,34 -0,07 -0,09
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,30 -0,34 -0,07 -0,09
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


  OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
  Plik Opis
  skanysharp@kpfk.pl_20120320_143850.pdf skanysharp@kpfk.pl_20120320_143850.pdf OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

  Nazwa arkusza: RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Plik Opis
  skanysharp@kpfk.pl_20120320_143850.pdf skanysharp@kpfk.pl_20120320_143850.pdf RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Plik Opis

  Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania.pdf
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  Plik Opis

  Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania.pdf Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania.pdf
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  Nazwa arkusza: PISMO PREZESA ZARZĄDU


  PISMO PREZESA ZARZĄDU
  Plik Opis
  20110320 List Prezesa PT 2011.pdf 20110320 List Prezesa PT 2011.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU

  Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
  Plik Opis

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Pronox 2011 20 03 2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Pronox 2011 20 03 2012.pdf
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

  Nazwa arkusza: OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO


  OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
  Plik Opis

  Oświadczenie Zarządu Pronox o stosowaniu ładu korporacyjnego 2011.pdf Oświadczenie Zarządu Pronox o stosowaniu ładu korporacyjnego 2011.pdf
  OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

  Nazwa arkusza: WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
  1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
  2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeĹźeli jest oznaczony,
  3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
  4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
  5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeĹźeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
  6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzaleĹźnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, Ĺźe jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
  8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
  9) stwierdzenie, Ĺźe sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie róĹźnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
  10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeĹźeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
  11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (takĹźe amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
  12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
  a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
  b) kursu średniego w kaĹźdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień kaĹźdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
  c) najwyĹźszego i najniĹźszego kursu w kaĹźdym okresie,
  13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
  14) wskazanie i objaśnienie róĹźnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych róĹźnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
  Plik Opis
  Wprowadzenie do raportu rocznego 2011.pdf Wprowadzenie do raportu rocznego 2011.pdf WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Nazwa arkusza: BILANS


  BILANS
  Noty w tys. zł
  2011 2010
  AKTYWA
  I. Aktywa trwałe 34 041 45 003
  1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 1 215 1 552
  - wartość firmy 0 0
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 32 596 42 774
  3. Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 0 0
  3.1. Od jednostek powiązanych 0 0
  3.2. Od pozostałych jednostek 0 0
  4. Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 230 677
  4.1. Nieruchomości 0 0
  4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0
  4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 230 677
  a) w jednostkach powiązanych, w tym: 230 677
  - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0
  b) w pozostałych jednostkach 0 0
  4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0
  5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 0 0
  5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0
  5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0
  II. Aktywa obrotowe 25 617 10 304
  1. Zapasy 1666813612196046 0 91
  2. NaleĹźności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 5 355 3 826
  2.1. Od jednostek powiązanych 1 208 3 639
  2.2. Od pozostałych jednostek 4 147 187
  3. Inwestycje krótkoterminowe 20 197 6 341
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 20 197 6 341
  a) w jednostkach powiązanych 20 148 2 859
  b) w pozostałych jednostkach 0 2 205
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 49 1 277
  3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0
  4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 65 46
  A k t y w a r a z e m 59 658 55 307
  PASYWA
  I. Kapitał własny -70 513 -81 162
  1. Kapitał zakładowy 64577293250372 23 531 12 591
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0
  3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 92985731349837 0 0
  4. Kapitał zapasowy 25081389916540 50 726 50 726
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 0 0
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 0 0
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -144 479 -110 208
  8. Zysk (strata) netto -291 -34 271
  9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657 0 0
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 130 171 136 469
  1. Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 1 617 2 504
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35 89
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 867 24
  a) długoterminowa 0 0
  b) krótkoterminowa 867 24
  1.3. Pozostałe rezerwy 715 2 391
  a) długoterminowe 0 1 184
  b) krótkoterminowe 715 1 207
  2. Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 22 846 25 385
  2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0
  2.2. Wobec pozostałych jednostek 22 846 25 385
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 20 748 108 580
  3.1. Wobec jednostek powiązanych 4 938 1 340
  3.2. Wobec pozostałych jednostek 15 810 107 240
  3.3. Fundusze specjalne 0 0
  4. Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 84 960 0
  4.1. Ujemna wartość firmy 0 0
  4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 84 960 0
  a) długoterminowe 0 0
  b) krótkoterminowe 84 960 0
  P a s y w a r a z e m 59 658 55 307
  Wartość księgowa -70 513 -81 162
  Liczba akcji (w szt.) 235 312 500 235 312 500
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 -0,30 -0,34
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 235 312 500 235 312 500
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 -0,30 -0,34
  Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeĹźeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

  Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

  Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

  Nazwa arkusza: POZYCJE POZABILANSOWE


  POZYCJE POZABILANSOWE
  Nota w tys. zł
  2011 2010
  1. Należności warunkowe 77823021977121 56 100 56 100
  1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 56 100 56 100
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń 56 100 56 100
  - 0 0
  1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0
  - 0 0
  2. Zobowiązania warunkowe 77823021977121 0 0
  2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0
  - 0 0
  2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0
  - 0 0
  3. Inne (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 56 100 56 100

  Nazwa arkusza: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Noty w tys. zł
  2011 2010
  I. Przychody netto ze sprzedaĹźy produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 411 6 009
  - od jednostek powiązanych 2 752 5 481
  1. Przychody netto ze sprzedaĹźy produktów 98810229465599 3 398 3 538
  2. Przychody netto ze sprzedaĹźy towarów i materiałów 122354302535725 13 2 471
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 983 10 890
  - jednostkom powiązanym 4 486 6 397
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 115 762
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 868 10 128
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaĹźy 428 -4 881
  IV. Koszty sprzedaĹźy 45572916414064 70 81
  V. Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 9 485 9 858
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaĹźy -9 127 -14 820
  VII. Pozostałe przychody operacyjne 20 257 28 106
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 037 9 174
  2. Dotacje 0 0
  3. Inne przychody operacyjne 69397821712728 14 220 18 932
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne 5 655 38 485
  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 303 37 371
  3. Inne koszty operacyjne 145663874146044 352 1 114
  IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 475 -25 199
  X. Przychody finansowe 117247249039429 6 038 9 468
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 19 8
  - od jednostek powiązanych 0 0
  2. Odsetki, w tym: 808 386
  - od jednostek powiązanych 551 97
  3. Zysk ze zbycia inwestycji 148101837984846 0 6 059
  4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
  5. Inne 5 211 3 015
  XI. Koszty finansowe 137680768697064 11 855 18 577
  1. Odsetki w tym: 6 302 3 197
  - dla jednostek powiązanych 0 0
  2. Strata ze zbycia inwestycji 148101837984846 0 0
  3. Aktualizacja wartości inwestycji 5 249 15 125
  4. Inne 304 255
  XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -342 -34 308
  XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
  1. Zyski nadzwyczajne 743255212540219 0 0
  2. Straty nadzwyczajne 135834729852311 0 0
  XIV. Zysk (strata) brutto -342 -34 308
  XV. Podatek dochodowy 3132481708979 -51 -37
  a) część bieżąca 3 1
  b) część odroczona -54 -38
  XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 0 0
  XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 112632694434962 0 0
  XVIII. Zysk (strata) netto -291 -34 271
  Zysk (strata) netto (zanualizowany) -291 -34 271
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 141 439 724 71 375 073
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,00 -0,48
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 141 439 724 71 375 073
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,00 -0,48
  Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeĹźeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

  Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

  Nazwa arkusza: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  w tys. zł
  2011 2010
  I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -81 162 -53 551
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
  b) korekty błędów 0 0
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -81 162 -53 551
  1. Kapitał zakładowy na początek okresu 12 591 931
  1.1. Zmiany kapitału zakładowego 10 940 11 660
  a) zwiększenia (z tytułu) 10 940 11 660
  - emisji akcji (wydania udziałów) 10 940 11 660
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - umorzenia akcji (udziałów) 0 0
  - 0 0
  1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 23 531 12 591
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0
  2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0
  3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0
  3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0
  4. Kapitał zapasowy na początek okresu 50 726 50 726
  4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
  - z podziału zysku (ustawowo) 0 0
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - pokrycia straty 0 0
  - 0 0
  4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 0 0
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
  5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - zbycia środków trwałych 0 0
  - 0 0
  5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 5 000
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -5 000
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 5 000
  - wpłaty na kapitał 0 5 000
  6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
  b) korekty błędów 0 0
  7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 144 479 110 208
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
  b) korekty błędów 0 0
  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 144 479 110 208
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 144 479 110 208
  7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -144 479 -110 208
  8. Wynik netto -291 -34 271
  a) zysk netto 0 0
  b) strata netto 291 34 271
  c) odpisy z zysku 0 0
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -70 513 -81 162
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -70 513 -81 162

  Nazwa arkusza: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŝNYCH


  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŝNYCH
  w tys. zł
  2011 2010
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  (metoda bezpośrednia)
  Wpływy
  SprzedaĹź
  Inne wpływy z działalności operacyjnej
  Wydatki
  Dostawy i usługi
  Wynagrodzenia netto
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
  Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
  Inne wydatki operacyjne
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
  (metoda pośrednia)
  I. Zysk (strata) netto -291 -34 271
  II. Korekty razem -3 665 32 772
  1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
  2. Amortyzacja 4 262 4 868
  3. (Zyski) straty z tytułu róĹźnic kursowych 17 -14
  4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 496 2 044
  5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -4 953 28 048
  6. Zmiana stanu rezerw -888 -1 729
  7. Zmiana stanu zapasów 91 4 519
  8. Zmiana stanu należności -5 372 -6 035
  9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poĹźyczek i kredytów -87 259 2 839
  10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 84 941 -1 774
  11. Inne korekty 0 6
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 956 -1 499
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 12 412 26 657
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11 855 23 129
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 557 3 314
  a) w jednostkach powiązanych 538 2 406
  - zbycie aktywów finansowych 0 0
  - dywidendy i udziały w zyskach 0 0
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
  - odsetki 38 6
  - inne wpływy z aktywów finansowych 500 2 400
  b) w pozostałych jednostkach 19 908
  - zbycie aktywów finansowych 0 898
  - dywidendy i udziały w zyskach 19 8
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
  - odsetki 0 2
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
  4. Inne wpływy inwestycyjne 0 214
  II. Wydatki 7 477 3 625
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 87
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 7 470 3 536
  a) w jednostkach powiązanych 7 470 3 528
  - nabycie aktywów finansowych 5 000 3 528
  - udzielone pożyczki długoterminowe 2 470 0
  b) w pozostałych jednostkach 0 8
  - nabycie aktywów finansowych 0 8
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
  4. Inne wydatki inwestycyjne 0 2
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 4 935 23 032
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 12 040 2 785
  1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 10 940 2 785
  2. Kredyty i poĹźyczki 0 0
  3. Emisja dłuĹźnych papierów wartościowych 0 0
  4. Inne wpływy finansowe 1 100 0
  II. Wydatki 13 147 24 383
  1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
  4. Spłaty kredytów i poĹźyczek 11 214 20 213
  5. Wykup dłuĹźnych papierów wartościowych 0 0
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 1
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
  8. Odsetki 1 933 4 169
  9. Inne wydatki finansowe 0 0
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 107 -21 598
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -128 -65
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -128 -65
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu róĹźnic kursowych 0 0
  F. Środki pieniężne na początek okresu 177 242
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 49 177
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
  Rachunek przepływów pieniężnych moĹźe być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zaleĹźnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zaleĹźnie od wybranej metody)

  Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeĹźeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

  Nazwa arkusza: TREŚĆ PRZEPISU


  Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniĹźej zakresie

  Nazwa arkusza: TREŚĆ PRZEPISU


  Przy odpowiednich pozycjach aktywów naleĹźy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

  Nazwa arkusza: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE


  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł
  2011 2010
  a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0
  b) wartość firmy 0 0
  c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 2 0
  - oprogramowanie komputerowe 2 0
  d) inne wartości niematerialne i prawne 1 213 1 552
  e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0
  Wartości niematerialne i prawne, razem 1 215 1 552

  Nazwa arkusza: ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
  w tys. zł
  a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
  koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  - oprogramowanie komputerowe
  a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0 1 106 1 106 1 693 0 2 799
  b) zwiększenia (z tytułu) 2 2 0 0 2
  - zakupy 2 2 2
  c) zmniejszenia (z tytułu) 2 2 2
  - sprzedaĹź 2 2 2
  d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 1 106 1 106 1 693 0 2 799
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 1 041 1 041 141 1 182
  f) amortyzacja za okres (z tytułu) 63 63 339 0 402
  - planowa 65 65 339 404
  - sprzedaĹź -2 -2 -2
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 1 104 1 104 480 0 1 584
  h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 65 65 0 0 65
  - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0
  - zmiejszenia 0 0 65 65 0 0 65
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0
  j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 0 2 1 213 0 1 215
  0

  Nazwa arkusza: WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)


  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł
  2011 2010
  a) własne 1 215 1 552
  b) uĹźywane na podstawie umowy najmu, dzierĹźawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
  - 0 0
  Wartości niematerialne i prawne, razem 1 215 1 552

  Nazwa arkusza: RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE


  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł
  2011 2010
  a) środki trwałe, w tym: 32 596 42 774
  - grunty (w tym prawo uĹźytkowania wieczystego gruntu) 1 617 1 617
  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 26 821 36 046
  - urządzenia techniczne i maszyny 3 440 3 461
  - środki transportu 356 646
  - inne środki trwałe 362 1 004
  b) środki trwałe w budowie 0 0
  c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0
  Rzeczowe aktywa trwałe, razem 32 596 42 774

  Nazwa arkusza: ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
  w tys. zł
  - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
  a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2 070 72 668 10 919 1 726 3 416 90 799
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 1 947 53 141 2 141
  - zakup gotowych środków trwałych 0 0 1 947 53 141 2 141
  c) zmniejszenia (z tytułu) 453 17 045 835 476 1 205 20 014
  - sprzedaĹź 453 17 045 481 476 1 145 19 600
  - likwidacja 0 0 354 0 60 414
  d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 617 55 623 12 031 1 303 2 352 72 926
  e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 453 4 582 3 126 643 1 448 10 252
  f) amortyzacja za okres (z tytułu) -453 728 585 -1 -38 821
  - planowa 0 2 067 1 064 195 532 3 858
  - sprzedaĹź -453 -1 339 -149 -196 -510 -2 647
  - liwidacja 0 0 -330 0 -60 -390
  g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 5 310 3 711 642 1 410 11 073
  h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 32 040 4 332 437 964 37 773
  - zwiększenia 0 0 1 616 90 167 1 873
  - zmniejszenia 0 8 548 1 068 222 551 10 389
  i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 23 492 4 880 305 580 29 257
  j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 617 26 821 3 440 356 362 32 596

  Nazwa arkusza: ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)


  ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł
  2011 2010
  a) własne 32 596 42 774
  b) uĹźywane na podstawie umowy najmu, dzierĹźawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
  - 0 0
  Środki trwałe bilansowe, razem 32 596 42 774

  Nazwa arkusza: ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO


  ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł
  2011 2010
  uĹźywane na podstawie umowy najmu, dzierĹźawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0
  - 0 0
  Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE


  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł
  2011 2010
  a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
  - od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od jednostek współzaleĹźnych (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od wspólnika jednostki współzaleĹźnej (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  Należności długoterminowe netto 0 0
  c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0
  Należności długoterminowe brutto 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU NALEĹťNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU NALEĹťNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł
  2011 2010
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEĹťNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH


  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEĹťNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł
  2011 2010
  Stan na początek okresu 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  Stan odpisów aktualizujących wartość naleĹźności długoterminowych na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
  2011 2010
  a) w walucie polskiej 0 0
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł 0 0
  Należności długoterminowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł
  2011 2010
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł
  2011 2010
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE


  DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł
  2011 2010
  a) w jednostkach zaleĹźnych 230 377
  - udziały lub akcje 230 377
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone poĹźyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  b) w jednostkach współzaleĹźnych 0 300
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 300
  - obligacje 0 300
  - udzielone poĹźyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone poĹźyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  d) w znaczącym inwestorze 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone poĹźyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  e) we wspólniku jednostki współzaleĹźnej 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone poĹźyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  f) w jednostce dominującej 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone poĹźyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  g) w pozostałych jednostkach 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone poĹźyczki 0 0
  - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  Długoterminowe aktywa finansowe, razem 230 677

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł
  2011 2010
  a) wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  - jednostek zaleĹźnych 0 0
  - jednostek współzaleĹźnych 0 0
  - jednostek stowarzyszonych 0 0
  b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  - jednostek zaleĹźnych 0 0
  - jednostek współzaleĹźnych 0 0
  - jednostek stowarzyszonych 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł
  2011 2010
  a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEĹťNE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEĹťNE w tys. zł
  2011 2010
  a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE


  ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł
  2011 2010
  a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł
  2011 2010
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEĹťNE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEĹťNE w tys. zł
  2011 2010
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł
  2011 2010
  a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0
  e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0
  f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0
  h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0
  NaleĹźy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla kaĹźdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

  Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zaleĹźne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzaleĹźne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zaleĹźne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzaleĹźne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł
  2011 2010
  a) stan na początek okresu 677 1 253
  - udziały i akcje 377 1 253
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 300 0
  - obligacje 300 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 230 9 684
  - udziały i akcje 230 9 384
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 300
  - obligacje 0 300
  c) zmniejszenia (z tytułu) 677 10 260
  - udziały i akcje 377 10 260
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 300 0
  - obligacje 300 0
  d) stan na koniec okresu 230 677
  - udziały i akcje 230 377
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 300
  - obligacje 0 300

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
  Lp. w tys. zł
  a b c d e f g h i j k l
  nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zaleĹźna, jednostka współzaleĹźna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądĹş wskazanie, Ĺźe jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niĹź określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
  1. ESM Logistics Spółka Akcyjna Katowice, ul.Paderewskiego 32c sprzedaĹź hurtowa maszyn i urzadzeń biurowych spółka zaleĹźna pełna 28.11.2000 8 462 -8 462 0 95,65 95,65
  2. EASY TOUCH Spółka Akcyjna Katowice, ul. Paderewskiego 32c sprzedaĹź hurtowa maszyn i urzadzeń biurowych spółka zaleĹźna pełna 20.12.2006 3 606 -3 376 230 100,00 100,00

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.


  UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
  Lp. w tys. zł
  a m n o p r s t
  nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: naleĹźności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaĹźy nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub naleĹźne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
  - kapitał zakładowy - naleĹźne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - naleĹźności długoterminowe - naleĹźności krótkoterminowe
  zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
  1. ESM Logistics Spółka Akcyjna -3 785 8 656 0 223 -12 664 -12 921 257 6 059 0 6 009 1 388 0 1 388 2 274 2 615 0 0
  2. EASY TOUCH Spółka Akcyjna 207 4 000 0 0 -3 793 -4 402 609 2 453 0 2 453 533 0 533 2 660 4 566 0 0

  Nazwa arkusza: UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH


  UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
  w tys. zł
  a b c d e f g h i
  Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub naleĹźne dywidendy za ostatni rok obrotowy
  - kapitał zakładowy


  Spółka nie posiada udziałów i akcji w
  pozostałych jednostkach stanowiących inwestycje długoterminowe.  Udziały i akcje zapewniające mniej niĹź 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki moĹźna wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
  2011 2010
  a) w walucie polskiej w tys. zł 230 677
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 230 677

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  (WG ZBYWALNOŚCI)
  w tys. zł
  2011 2010
  A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0
  a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
  a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 230 677
  a. akcje (wartość bilansowa): 230 377
  b. korekty aktualizujące wartość (za okresy poprzednie) -12 068 -10 455
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 230 -2 548
  - wartość na początek okresu 0 1 253
  - wartość według cen nabycia 12 068 13 380
  c. obligacje (wartość bilansowa): 0 300
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 300
  d. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0
  a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0
  - wartość na początek okresu 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  Wartość według cen nabycia, razem 12 068 13 680
  Wartość na początek okresu, razem 0 1 253
  Korekty aktualizujące wartość (za okresy poprzednie), razem -12 068 -10 455
  Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 230 -2 548
  Wartość bilansowa, razem 230 677

  Nazwa arkusza: UDZIELONE POŝYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
  2011 2010
  a) w walucie polskiej 0 0
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł 0 0
  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)


  INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł
  2011 2010
  - 0 0
  Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)


  ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł
  2011 2010
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
  2011 2010
  a) w walucie polskiej 0 0
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł zł 0 0
  Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO


  ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł
  2011 2010
  1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 0 0
  a) odniesionych na wynik finansowy 0 0
  - 0 0
  b) odniesionych na kapitał własny 0 0
  - 0 0
  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  - 0 0
  2. Zwiększenia 1 273 2 405
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róĹźnicami przejściowymi (z tytułu) 1 273 2 405
  - - zarachowane odsetki od zobowiązań handlowych 0 686
  - - zarachowane odsetki od kredytów i zobowiązań finansowych 856 426
  - - odpis na zapasy 125 754
  - - rezerwa na koszty postępowania układowego 39 83
  - - rezerwa na odprawy dla zwalnianych pracowników 0 5
  - - nie wypłacone na dzień bilansowy wynagrodzenia i ZUS 162 6
  - - rezerwa na naprawy gwarancyjne 84 227
  - - rezerwa na niewykorzystane urlopy 7 0
  - - rezerwa na koszty AKCJI MILION 0 218
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róĹźnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róĹźnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  3. Zmniejszenia 1 273 2 405
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róĹźnicami przejściowymi (z tytułu) 1 273 2 405
  - odpis 1 273 2 405
  b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róĹźnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róĹźnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 0 0
  a) odniesionych na wynik finansowy 0 0
  - 0 0
  b) odniesionych na kapitał własny 0 0
  - 0 0
  c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  - 0 0
  Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego naleĹźy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniĹźszych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

  Zwiększenia z tytułu:
  - powstania róĹźnic przejściowych
  - zmiany stawek podatkowych
  - nieujętej róĹźnicy przejściowej poprzedniego okresu
  - powstania straty podatkowej
  - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

  Zmniejszenia z tytułu:
  - odwrócenia się róĹźnic przejściowych
  - zmiany stawek podatkowych
  - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  - wykorzystania straty podatkowej

  Odnośnie ujemnych róĹźnic przejściowych dodatkowo naleĹźy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
  - kwotę ujemnych róĹźnic przejściowych na początek i koniec okresu,
  - datę wygaśnięcia ujemnych róĹźnic przejściowych

  Nazwa arkusza: INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł
  2011 2010
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0
  - 0 0
  b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZAPASY


  ZAPASY w tys. zł
  2011 2010
  a) materiały 0 0
  b) półprodukty i produkty w toku 0 0
  c) produkty gotowe 0 5
  d) towary 0 86
  e) zaliczki na dostawy 0 0
  Zapasy, razem 0 91

  Nazwa arkusza: NALEĹťNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE


  NALEĹťNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł
  2011 2010
  a) od jednostek powiązanych 1 208 3 639
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 057 3 275
  - do 12 miesięcy 1 057 3 275
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - dochodzone na drodze sądowej 151 364
  - inne 0 0
  b) należności od pozostałych jednostek 4 147 187
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 136 37
  - do 12 miesięcy 136 37
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 20 51
  - dochodzone na drodze sądowej 3 991 99
  - inne 0 0
  NaleĹźności krótkoterminowe netto, razem 5 355 3 826
  c) odpisy aktualizujące wartość należności 14 203 15 202
  NaleĹźności krótkoterminowe brutto, razem 19 558 19 028

  Nazwa arkusza: NALEĹťNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH


  NALEĹťNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł
  2011 2010
  a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 1 057 3 275
  - od jednostek zaleĹźnych 900 3 275
  - od jednostek współzaleĹźnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 157 0
  - od wspólnika jednostki współzaleĹźnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  b) inne, w tym: 151 364
  - od jednostek zaleĹźnych 0 0
  - od jednostek współzaleĹźnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 151 0
  - od wspólnika jednostki współzaleĹźnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 364
  c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0
  - od jednostek zaleĹźnych 0 0
  - od jednostek współzaleĹźnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzaleĹźnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  NaleĹźności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 1 208 3 639
  d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 4 416 3 680
  NaleĹźności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 5 624 7 319

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEĹťNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH


  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEĹťNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł
  2011 2010
  Stan na początek okresu 15 202 19 287
  a) zwiększenia (z tytułu) 2 351 4 010
  - - odpis aktualizujący należności (z tyt.dostaw i usług, odsetki, pozostałe, publicznopr.) 2 351 4 010
  b) zmniejszenia (z tytułu) 3 350 8 095
  - - zapłata należności (z tyt.dostaw i usług, odsetek, pozostałych, publicznopr.) 3 350 8 095
  Stan odpisów aktualizujących wartość naleĹźności krótkoterminowych na koniec okresu 14 203 15 202

  Nazwa arkusza: NALEĹťNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)


  NALEĹťNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
  2011 2010
  a) w walucie polskiej w tys. zł 15 798 13 850
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 3 760 5 178
  b1. w walucie w tys. USD 857 1 414
  po przeliczeniu na tys. zł 2 930 4 193
  b2. w walucie w tys. EUR 187 195
  po przeliczeniu na tys. zł 825 772
  b3. w walucie w tys. GBP 1 46
  po przeliczeniu na tys. zł 5 213
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0
  NaleĹźności krótkoterminowe, razem w tys. zł 19 558 19 028

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:


  NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł
  2011 2010
  a) do 1 miesiąca 483 1 187
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0
  e) powyĹźej 1 roku 0 0
  f) należności przeterminowane 14 691 17 105
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 15 174 18 292
  g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 13 981 14 980
  Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 1 193 3 312
  W odniesieniu do naleĹźności z tytułu dostaw i usług naleĹźy wskazać, które przedziały czasowe spłacania naleĹźności związane są z normalnym tokiem sprzedaĹźy przez emitenta

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:


  NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
  NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
  w tys. zł
  2011 2010
  a) do 1 miesiąca 34 616
  b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 228 648
  c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 271 1 356
  d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 177 3 253
  e) powyĹźej 1 roku 13 981 11 232
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 14 691 17 105
  f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 13 981 13 836
  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 710 3 269

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE


  W odniesieniu do łącznej wartości naleĹźności (długo- i krótkoterminowych) naleĹźy podać kwoty naleĹźności spornych oraz naleĹźności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "NaleĹźności dochodzone na drodze sądowej"


  Spółka nie posiada naleĹźności spornych.NaleĹźności
  przeterminowane na dzień 31.12.2011 roku przedstawiają się następująco
  /w tys. zł/:należności przeterminowane objęte rezerwami
  (brutto) - 14 203- w tym z tytułu dostaw, robót i usług - 13 981-
  inne - 222należności przeterminowane nieobjęte rezerwami (brutto) -
  710- w tym z tytułu dostaw, robót i usług - 710naleĹźności
  przeterminowane, razem (brutto) - 14 913- odpisy aktualizujące
  wartość należności - 14 203należności
  przeterminowane, razem (netto) - 710  Plik Opis

  Nazwa arkusza: KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE


  KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł
  2011 2010
  a) w jednostkach zaleĹźnych 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - naleĹźności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone poĹźyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  b) w jednostkach współzaleĹźnych 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - naleĹźności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone poĹźyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - naleĹźności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone poĹźyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  d) w znaczącym inwestorze 1 040 0
  - udziały lub akcje 1 040 0
  - naleĹźności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone poĹźyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  e) we wspólniku jednostki współzaleĹźnej 0 0
  - udziały lub akcje 0 0
  - naleĹźności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone poĹźyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  f) w jednostce dominującej 0 2 859
  - udziały lub akcje 0 0
  - naleĹźności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 2 859
  - PDA 0 2 859
  - udzielone poĹźyczki 0 0
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  g) w pozostałych jednostkach 19 108 2 205
  - udziały lub akcje 19 108 0
  - naleĹźności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0
  - dłużne papiery wartościowe 0 0
  - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  - udzielone poĹźyczki 0 1 815
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 390
  - zaliczki na akcje 0 390
  h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 49 1 277
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 49 177
  - inne środki pieniężne 0 0
  - inne aktywa pieniężne 0 1 100
  Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 20 197 6 341

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
  2011 2010
  a) w walucie polskiej w tys. zł 1 040 3 249
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 19 108 0
  b1. w walucie w tys. EUR 4 351 0
  po przeliczeniu na tys. zł 19 108 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0
  Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 20 148 3 249

  Nazwa arkusza: PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)


  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
  (WG ZBYWALNOŚCI)
  w tys. zł
  2011 2010
  A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 1 040 2 859
  a. akcje (wartość bilansowa): 1 040 2 859
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 1 040 2 859
  - wartość według cen nabycia 6 497 6 497
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0
  a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0
  a. akcje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0
  c1)..... 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c2)..... 0 0
  D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 19 108 390
  a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 19 108 0
  - wartość godziwa 19 108 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 19 108 0
  b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0
  - wartość godziwa 0 0
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 0 0
  c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 390
  c1) zaliczki na udziały i akcje 0 390
  - wartość godziwa 0 390
  - wartość rynkowa 0 0
  - wartość według cen nabycia 390 390
  c2)..... 0 0
  Wartość według cen nabycia, razem 25 995 6 887
  Wartość na początek okresu, razem 3 249 1 976
  Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -2 209 0
  Wartość bilansowa, razem 20 148 3 249

  Nazwa arkusza: UDZIELONE POĹťYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  UDZIELONE POĹťYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
  2011 2010
  a) w walucie polskiej w tys. zł 0 1 815
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0
  Udzielone poĹźyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 1 815

  Nazwa arkusza: ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
  2011 2010
  a) w walucie polskiej w tys. zł 49 1 277
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 49 1 277

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)


  INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł
  2011 2010
  - 0 0
  Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
  2011 2010
  a) w walucie polskiej w tys. zł 0 0
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0
  Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

  Nazwa arkusza: KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł
  2011 2010
  a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 65 46
  - - ubezpieczenia majątkowe 45 44
  - - ubezpieczenia OC i AC samochodów 1 1
  - - pozostałe 18 0
  - - prenumeraty 1 1
  b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 65 46

  Nazwa arkusza: ODPISY AKTUALIZUJĄCE


  JeĹźeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna naleĹźy ujawnić:
  a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
  b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
  c) dla kaĹźdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny


  Odpisy aktualizujące w 2011 roku odnosiły się do:-
  naleĹźności 2.351 tys.PLN- zaliczek na dostawy towarów
  1.078 tys.PLN- inwestycji długoterminowych 226 tys.PLN-
  inwestycji krótkoterminowych 5.023 tys.PLN- środków trwałych
  1.873 tys.PLNW tym okresie odwrócono odpisy aktualizujące:-
  naleĹźności 3.350 tys.PLN- zapasów 3.312 tys.PLN-
  inwestycji długoterminowych 1.392 tys.PLN- środków trwałych
  10.453 tys.PLNStan odpisów aktualizujących na dzień
  31.12.2011 roku wynosił:- należności 14.203 tys.PLN-
  zapasów 658 tys.PLN- zaliczek na dostawy towarów 10.098 tys.PLN-
  inwestycji długoterminowych 11.838 tys.PLN- inwestycji
  krótkoterminowych 10.279 tys.PLN- środków trwałych 29.257
  tys.PLN- zaliczek na środki trwałe 357 tys.PLN-
  nakładów inwestycyjnych 82 tys.PLN  Plik Opis

  Nazwa arkusza: KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)


  KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
  w tys. zł
  Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
  Seria A imienne nr 1-608 600 uprzywilejowane co do głosu - 1 akcja uprawnia do 2 głosów brak 1 005 000 101 gotówka 25.11.1997 zmiana uprzywilejowania 29.06.1999 11.03.1999
  Seria B imienne brak brak 335 000 33 gotówka 29.12.2000 03.08.1999
  Seria C imienne 1 968 013 akcji uprawnia do 2 głosów brak 4 800 000 480 gotówka 29.12.2000 01.01.2000
  Seria D zwykłe na okaziciela brak brak 1 670 000 167 gotówka 31.05.2005 01.01.2005
  Seria E zwykłe na okaziciela brak brak 1 500 000 150 gotówka 25.06.2007 01.01.2006
  Seria G zwykłe na okaziciela brak brak 50 000 000 5 000 gotówka 14.01.2010 01.01.2009
  Seria H zwykłe na okaziciela brak brak 10 000 000 1 000 gotówka 25.06.2010 01.01.2009
  Seria H zwykłe na okaziciela brak brak 8 320 000 832 gotówka 30.09.2011 01.01.2009
  Seria I zwykłe na okaziciela brak brak 6 982 500 698 gotówka 25.06.2010 01.01.2009
  Seria J zwykłe na okaziciela brak brak 26 614 980 2 661 gotówka 17.11.2010 01.01.2009
  Seria J zwykłe na okaziciela brak brak 23 000 000 2 300 gotówka 19.01.2011 01.01.2009
  Seria J zwykłe na okaziciela brak brak 16 600 000 1 660 gotówka 24.06.2011 01.01.2009
  Seria J zwykłe na okaziciela brak brak 47 680 000 4 768 gotówka 30.09.2011 01.01.2009
  Seria J zwykłe na okaziciela brak brak 18 305 020 1 831 gotówka 11.10.2011 01.01.2009
  Seria J zwykłe na okaziciela brak brak 6 420 000 642 gotówka 12.12.2011 01.01.2009
  Seria K zwykłe na okaziciela brak brak 2 080 000 208 gotówka 12.12.2011 01.01.2009
  Seria L zwykłe na okaziciela brak brak 10 000 000 1 000 gotówka 08.02.2012 01.01.2009
  Liczba akcji, razem 235 312 500
  Kapitał zakładowy, razem 23 531
  Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,10


  Wykaz akcjonariuszy posiadających w dniu 31.12.2011 roku, co najmniej
  5% liczby głosów oraz akcje posiadane przez Zarząd i Radę NadzorcząCanuela
  Holdings Limited - ilość posiadanych akcji - 35 000 000,
  procent posiadanego kapitału - 14,87%, ilość posiadanych głosów na WZA -
  35 000 000, procent posiadanych głosów - 14,71%4
  Energy S.A.- ilość posiadanych akcji - 14 000 000, procent
  posiadanego kapitału - 5,95%, ilość posiadanych głosów na WZA - 14 000
  000, procent posiadanych głosów - 5,89%Kancelaria
  Prawnicza Dr hab. Zygmunt Tabor, Mirosław Możdżeń Sp.J.-
  ilość posiadanych akcji - 20 000 000, procent posiadanego kapitału -
  8,50%, ilość posiadanych głosów na WZA - 20 000 000, procent posiadanych
  głosów - 8,41%Ireneusz Król (Prezes Zarządu)-
  ilość posiadanych akcji - 33 250, procent posiadanego kapitału - 0,01%,
  ilość posiadanych głosów na WZA - 33 250, procent posiadanych głosów -
  0,01%


  Mariusz Jabłoński (Wiceprezes Zarządu)


  - ilość posiadanych akcji - 0, procent posiadanego kapitału - 0,00%,
  ilość posiadanych głosów na WZA - 0, procent posiadanych głosów - 0,00%


  Tomasz Minkina (Członek Zarządu)


  - ilość posiadanych akcji - 30 700, procent posiadanego kapitału -
  0,01%, ilość posiadanych głosów na WZA - 30 700, procent posiadanych
  głosów - 0,01%


  Mariusz Jawoszek (Przewodniczący Rady Nadzorczej)


  - ilość posiadanych akcji - 1 667 799, procent posiadanego kapitału -
  0,71%, ilość posiadanych głosów na WZA - 2 335 598, procent posiadanych
  głosów - 0,98%


  Dariusz Smagorowicz (Członek Rady Nadzorczej)


  - ilość posiadanych akcji - 3 794 814, procent posiadanego kapitału -
  1,61%, ilość posiadanych głosów na WZA - 5 089 628, procent posiadanych
  głosów - 2,14%


  Adam Wysocki (Członek Rady Nadzorczej)


  - ilość posiadanych akcji - 0, procent posiadanego kapitału - 0,00%,
  ilość posiadanych głosów na WZA - 0, procent posiadanych głosów - 0,00%


  Ireneusz Nawrocki (Członek Rady Nadzorczej)


  - ilość posiadanych akcji - 0, procent posiadanego kapitału - 0,00%,
  ilość posiadanych głosów na WZA - 0, procent posiadanych głosów - 0,00%


  Marek Szołdrowski (Członek Rady Nadzorczej


  - ilość posiadanych akcji - 0, procent posiadanego kapitału - 0,00%,
  ilość posiadanych głosów na WZA - 0, procent posiadanych głosów - 0,00%


  Pozostali


  - ilość posiadanych akcji - 160 785 937, procent posiadanego kapitału -
  68,34%, ilość posiadanych głosów na WZA - 161 399 937, procent
  posiadanych głosów - 67,85%  NaleĹźy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
  - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
  - zmianach wartości nominalnej akcji
  - zmianach praw z akcji
  oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

  Ponadto naleĹźy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz naleĹźy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zaleĹźne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

  JeĹźeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

  Nazwa arkusza: AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE


  AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
  w tys. zł
  Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie


  Spółka nie posiada akcji własnych.  Nazwa arkusza: AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH


  AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
  w tys. zł
  Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa


  Jednostki podporządkowane nie posiadają
  akcji emitenta.  Nazwa arkusza: KAPITAŁ ZAPASOWY


  KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł
  2011 2010
  a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 42 608 42 608
  b) utworzony ustawowo 0 0
  c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 8 118 8 118
  d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0
  e) inny (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  Kapitał zapasowy, razem 50 726 50 726

  Nazwa arkusza: KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY


  KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł
  2011 2010
  a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0
  b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0
  - z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0
  c) z tytułu podatku odroczonego 0 0
  d) róĹźnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0
  e) inny (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0

  Nazwa arkusza: POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)


  POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł
  2011 2010
  - 0 0
  Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)


  ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł
  2011 2010
  - 0 0
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO


  ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł
  2011 2010
  1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 89 127
  a) odniesionej na wynik finansowy 89 127
  - - naliczone odsetki od poĹźyczek 38 77
  - - nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową 51 50
  b) odniesionej na kapitał własny 0 0
  - 0 0
  c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  - 0 0
  2. Zwiększenia 35 89
  a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich róĹźnic przejściowych (z tytułu) 35 89
  - - naliczone odsetki od poĹźyczek 0 38
  - - nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową 35 51
  b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róĹźnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róĹźnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  3. Zmniejszenia 89 127
  a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi róĹźnicami przejściowymi (z tytułu) 89 127
  - - naliczone odsetki od poĹźyczek 38 77
  - - nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową 51 50
  b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róĹźnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róĹźnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 35 89
  a) odniesionej na wynik finansowy 35 89
  - - naliczone odsetki od poĹźyczek 0 38
  - - nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową 35 51
  b) odniesionej na kapitał własny 0 0
  - 0 0
  c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0
  - 0 0
  Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego naleĹźy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniĹźszych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

  Zwiększenia z tytułu:
  - powstania róĹźnic przejściowych
  - zmiany stawek podatkowych
  - nieujętej róĹźnicy przejściowej poprzedniego okresu

  Zmniejszenia z tytułu:
  - odwrócenia się róĹźnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
  - zmiany stawek podatkowych
  - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

  Odnośnie dodatnich róĹźnic przejściowych dodatkowo naleĹźy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
  - kwotę dodatnich róĹźnic przejściowych na początek i koniec okresu,
  - datę wygaśnięcia dodatnich róĹźnic przejściowych
  - łączną kwotę róĹźnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
  (WG TYTUŁÓW)
  w tys. zł
  2011 2010
  a) stan na początek okresu 0 0
  - 0 0
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  e) stan na koniec okresu 0 0
  - 0 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
  (WG TYTUŁÓW)
  w tys. zł
  2011 2010
  a) stan na początek okresu 24 151
  - - rezerwa na odprawy dla zwalnianych pracowników 24 151
  b) zwiększenia (z tytułu) 867 0
  - - rezerwa na wynagrodzenia 827 0
  - - rezerwa na niewykorzystane urlopy 40 0
  c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) rozwiązanie (z tytułu) 24 127
  - - rezerwa na odprawy dla zwalnianych pracowników 24 127
  e) stan na koniec okresu 867 24
  f) - rezerwa na odprawy dla zwalnianych pracowników 0 24
  - - rezerwa na wynagrodzenia 827 0
  - - rezerwa na niewykorzystane urlopy 40 0

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł
  2011 2010
  a) stan na początek okresu 1 184 2 956
  - - rezerwa na naprawy gwarancyjne 1 184 2 728
  - - rezerwa na koszty postępowania układowego 0 228
  b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  d) rozwiązanie (z tytułu) 1 184 1 772
  - - rezerwa na naprawy gwarancyjne 0 1 544
  - - rezerwa na naprawy gwarancyjne - przeniesienie do krótkoterminowych 1 184 0
  - - rezerwa na koszty postępowania układowego - przeniesienie do krótkotreminowych 0 228
  e) stan na koniec okresu 0 1 184
  - - rezerwa na naprawy gwarancyjne 0 1 184

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)


  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł
  2011 2010
  a) stan na początek okresu 1 207 999
  - - rezerwa na straty do pokrycia spółki EASY TOUCH 771 771
  - - rezerwa na koszty postępowania układowego 436 228
  b) zwiększenia (z tytułu) 1 184 228
  - - rezerwa na naprawy gwarancyjne - przeniesienie z długoterminowych 1 184 0
  - - rezerwa na koszty postępowania układowego - przeniesienie z długoterminowych 0 228
  c) wykorzystanie (z tytułu) 231 20
  - - rezerwa na koszty postępowania układowego 231 20
  d) rozwiązanie (z tytułu) 1 445 0
  - - rezerwa na naprawy gwarancyjne 742 0
  - - rezerwa na straty do pokrycia spółki EASY TOUCH 703 0
  e) stan na koniec okresu 715 1 207
  - - rezerwa na naprawy gwarancyjne 442 0
  - - rezerwa na straty do pokrycia spółki EASY TOUCH 68 771
  - - rezerwa na koszty postępowania układowego 205 436

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł
  2011 2010
  a) wobec jednostek zaleĹźnych 0 0
  - kredyty i poĹźyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłuĹźnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  b) wobec jednostek współzaleĹźnych 0 0
  - kredyty i poĹźyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłuĹźnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
  - kredyty i poĹźyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłuĹźnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  d) wobec znaczącego inwestora 0 0
  - kredyty i poĹźyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłuĹźnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  e) wobec wspólnika jednostki współzaleĹźnej 0 0
  - kredyty i poĹźyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłuĹźnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  f) wobec jednostki dominującej 0 0
  - kredyty i poĹźyczki 0 0
  - z tytułu emisji dłuĹźnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  g) wobec pozostałych jednostek 22 846 25 385
  - kredyty i poĹźyczki 22 846 25 385
  - z tytułu emisji dłuĹźnych papierów wartościowych 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - umowy leasingu finansowego 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  Zobowiązania długoterminowe, razem 22 846 25 385

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
  SPŁATY
  w tys. zł
  2011 2010
  a) powyĹźej 1 roku do 3 lat 5 077 5 077
  b) powyĹźej 3 do 5 lat 5 077 5 077
  c) powyĹźej 5 lat 12 692 15 231
  Zobowiązania długoterminowe, razem 22 846 25 385

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
  2011 2010
  a) w walucie polskiej w tys. zł 22 846 25 385
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0
  Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 22 846 25 385

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POĹťYCZEK


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POĹťYCZEK
  w tys. zł
  Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
  w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
  BNP Paribas Bank Polska S.A. Warszawa 33 000 22 846 WIBOR 1M + 1,2% 30.12.2021 hipoteka zwykła oraz hipoteka kaucyjna na nieruchomości, przelew praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, zastaw rejestrowy na wszystich magazynach/urządzeniach/wyposażeniu, przewłaszczenie ich oraz przelew praw z polisy ubezpieczeniowej, cesja generalna z tyt. wszystkich przyszłych wierzytelności, zobowiazanie ESM Logistics S.A.
  W przypadku kredytów i poĹźyczek w walutach obcych naleĹźy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUĹťNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUĹťNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  w tys. zł
  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne


  Spółka nie emitowała dłuĹźnych papierów
  wartościowych.  Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł
  2011 2010
  a) wobec jednostek zaleĹźnych 901 900
  - kredyty i poĹźyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłuĹźnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 901 900
  - do 12 miesięcy 901 900
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  b) wobec jednostek współzaleĹźnych 0 311
  - kredyty i poĹźyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłuĹźnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 262
  - 0 262
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 49
  - do 12 miesięcy 0 49
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0
  - kredyty i poĹźyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłuĹźnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
  - do 12 miesięcy 0 0
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  d) wobec znaczącego inwestora 4 037 0
  - kredyty i poĹźyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłuĹźnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 4 037 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
  - do 12 miesięcy 0 0
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  e) wobec wspólnika jednostki współzaleĹźnej 0 0
  - kredyty i poĹźyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłuĹźnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0
  - do 12 miesięcy 0 0
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  f) wobec jednostki dominującej 0 129
  - kredyty i poĹźyczki, w tym: 0 0
  - długoterminowe w okresie spłaty 0 0
  - z tytułu emisji dłuĹźnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0
  - 0 0
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 129
  - do 12 miesięcy 0 129
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - inne (wg rodzaju) 0 0
  - 0 0
  g) wobec pozostałych jednostek 15 810 107 240
  - kredyty i poĹźyczki, w tym: 10 862 34 558
  - długoterminowe w okresie spłaty 7 259 3 958
  - z tytułu emisji dłuĹźnych papierów wartościowych 0 0
  - z tytułu dywidend 0 0
  - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 13 263
  - - umowa zapłaty zobowiązań 0 2 249
  - - zobowiązania z tytułu akredytyw 0 9 803
  - - zobowiązania z tytułu gwarancji 0 1 211
  - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 077 55 729
  - do 12 miesięcy 1 077 55 729
  - powyżej 12 miesięcy 0 0
  - zaliczki otrzymane na dostawy 0 164
  - zobowiązania wekslowe 0 0
  - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 802 2 761
  - z tytułu wynagrodzeń 61 74
  - inne (wg tytułów) 8 691
  - - wpłaty niezidentyfikowanych klientów 6 0
  - - potrącenia z wynagrodzeń 2 1
  - - poręczenie leasingów spółce zaleĹźnej 0 690
  h) fundusze specjalne (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem 20 748 108 580

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł
  2011 2010
  a) w walucie polskiej w tys. zł 20 748 108 580
  b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0
  b1. w walucie 0 0
  po przeliczeniu na tys. zł 0 0
  - 0 0
  pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0
  Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 20 748 108 580

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POĹťYCZEK


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POĹťYCZEK
  w tys. zł
  Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
  w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
  Bank DnB NORD Polska S.A. Warszawa 20 000 10 wibor 1M plus 0,55 % 24.06.2009 hipoteka kaucyjna na nieruchomościach,niepotwierdzona cesja wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
  PKO BP S.A. Warszawa 10 000 3 593 wibor 1M plus 1,2 % 08.06.2010 weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej
  BNP Paribas Bank Polska S.A. Warszawa 7 259 7 259 wibor 1M plus 1,2 % 30.12.2021 hipoteka zwykła oraz hipoteka kaucyjna na nieruchomości, przelew praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, zastaw rejestrowy na wszystkich maszynach/urządzeniach/wyposażeniu, przewłaszcenie ich oraz przelew praw z polisy ubezpieczeniowej, cesja generalna z tyt. wszystkich przyszłych wierzytelności zobowiązanie ESM LOGISTICS S.A.,
  W przypadku kredytów i poĹźyczek w walutach obcych naleĹźy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUĹťNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUĹťNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  w tys. zł
  Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne


  Spółka nie emitowała dłuĹźnych instrumentów finansowych.  Ponadto naleĹźy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

  Nazwa arkusza: ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY


  ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł
  2011 2010
  Stan na początek okresu 0 0
  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

  Nazwa arkusza: INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE


  INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł
  2011 2010
  a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0
  - długoterminowe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  - krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 84 960 0
  - długoterminowe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  - krótkoterminowe (wg tytułów) 84 960 0
  - - zobowiązania układowe podlegające konwersji na akcje 81 386 0
  - - zobowiązania układowe z tytułu odsetek podlegające umorzeniu 3 574 0
  Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 84 960 0

  Nazwa arkusza: WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ


  NaleĹźy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję


  Zysk na jedną akcję = zysk netto roku obrotowego / liczba akcji
  zwykłychStrata netto za okres 01.01.2011-31.12.2011 -
  (291) tys. złotychLiczba akcji zwykłych - 235 312 500Strata
  na jedną akcję - 0,00 złotychRozwodniona liczba akcji
  - 235 312 500Rozwodniony strata na jedną akcję zwykłą - 0,00 złotychWartość
  księgowa na jedną akcję = kapitały własne / liczba akcji zwykłychKapitał
  własny na dzień 31.12.2011 roku - (70.513) tys. złotychLiczba
  akcji zwykłych - 235 312 500Wartość księgowa na jedną akcję
  zwykłą - (0,30) złotychRozwodniona liczba akcji - 235
  312 500Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą - (0,30) złotych  Plik Opis

  Nazwa arkusza: NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)


  NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł
  2011 2010
  a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 56 100 56 100
  - od jednostek zaleĹźnych 56 100 56 100
  - od jednostek współzaleĹźnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzaleĹźnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  b) pozostałe (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  - w tym: od jednostek zaleĹźnych 0 0
  - w tym: od jednostek współzaleĹźnych 0 0
  - w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - w tym: od znaczącego inwestora 0 0
  - w tym: od wspólnika jednostki współzaleĹźnej 0 0
  - w tym: od jednostki dominującej 0 0
  - 0 0
  - w tym: od jednostek zaleĹźnych 0 0
  - w tym: od jednostek współzaleĹźnych 0 0
  - w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - w tym: od znaczącego inwestora 0 0
  - w tym: od wspólnika jednostki współzaleĹźnej 0 0
  - w tym: od jednostki dominującej 0 0
  - 0 0
  Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 56 100 56 100

  Nazwa arkusza: ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)


  ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł
  2011 2010
  a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0
  - na rzecz jednostek zaleĹźnych 0 0
  - na rzecz jednostek współzaleĹźnych 0 0
  - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
  - na rzecz znaczącego inwestora 0 0
  - na rzecz wspólnika jednostki współzaleĹźnej 0 0
  - na rzecz jednostki dominującej 0 0
  b) pozostałe (z tytułu) 2 153 0
  - przewłaszczenia 2 153 0
  - w tym: na rzecz jednostek zaleĹźnych 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek współzaleĹźnych 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
  - w tym: na rzecz znaczącego inwestora 2 153 0
  - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzaleĹźnej 0 0
  - w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0
  - 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek zaleĹźnych 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek współzaleĹźnych 0 0
  - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0
  - w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0
  - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzaleĹźnej 0 0
  - w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0
  - 0 0
  Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 2 153 0

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAĹťY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAĹťY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł
  2011 2010
  - sprzedaż usług 3 398 3 491
  - w tym: od jednostek powiązanych 2 655 2 820
  - sprzedaĹź wyrobów gotowych 0 47
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  Przychody netto ze sprzedaĹźy produktów, razem 3 398 3 538
  - w tym: od jednostek powiązanych 2 655 2 820

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAĹťY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAĹťY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł
  2011 2010
  a) kraj 3 398 3 538
  - w tym: od jednostek powiązanych 2 655 2 820
  - sprzedaż usług 3 398 3 491
  - w tym: od jednostek powiązanych 2 655 2 820
  - sprzedaĹź wyrobów gotowych 0 47
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  b) eksport 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  Przychody netto ze sprzedaĹźy produktów, razem 3 398 3 538
  - w tym: od jednostek powiązanych 2 655 2 820

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAĹťY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAĹťY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł
  2011 2010
  - towary 13 2 471
  - w tym: od jednostek powiązanych 97 2 661
  - 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  Przychody netto ze sprzedaĹźy towarów i materiałów, razem 13 2 471
  - w tym: od jednostek powiązanych 97 2 661

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAĹťY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)


  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAĹťY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł
  2011 2010
  a) kraj 95 2 108
  - w tym: od jednostek powiązanych 97 2 661
  - towary 95 2 108
  - w tym: od jednostek powiązanych 97 2 661
  - 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  b) eksport -82 363
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - towary -82 363
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  - w tym: od jednostek powiązanych 0 0
  - 0 0
  Przychody netto ze sprzedaĹźy towarów i materiałów, razem 13 2 471
  - w tym: od jednostek powiązanych 97 2 661

  Nazwa arkusza: KOSZTY WEDŁUG RODZAJU


  KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł
  2011 2010
  a) amortyzacja 4 262 4 868
  b) zuĹźycie materiałów i energii 1 244 2 391
  c) usługi obce 1 380 1 948
  d) podatki i opłaty 902 1 010
  e) wynagrodzenia 1 409 1 705
  f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 203 206
  g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 146 117
  - - najem, dzierĹźawa, czynsze 18 8
  - - ubezpieczenia majątkowe 57 51
  - - podróĹźe słuĹźbowe 65 11
  - - pozostałe 6 47
  Koszty według rodzaju, razem 9 546 12 245
  Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -124 1 544
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0
  Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -70 -81
  Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -9 485 -9 858
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 115 762

  Nazwa arkusza: INNE PRZYCHODY OPERACYJNE


  INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł
  2011 2010
  a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) pozostałe, w tym: 14 220 18 932
  - - rozwiązane odpisy na należności 3 301 8 054
  - - nadwyĹźki z inwentaryzacji 0 52
  - - zwrot kosztów sądowych 28 53
  - - wyksięgowanie poręczenia leasingów udzielonego spółce zaleĹźnej 689 0
  - - otrzymane odszkodowania 37 86
  - -odpisane zobowiązania 0 1
  - - wyksięgowanie roszczenia spornego 71 0
  - - pozostałe 16 20
  - - rozwiązane odpisy na towary 3 312 6 800
  - - rozwiązane odpisy na środki trwałe 5 808 3 719
  - - rozwiązane rezerwy na straty do pokrycia spółki EASY TOUCH 703 0
  - - rozwiązane rezerwy na koszty postępowania układowego 231 20
  - - rozwiązane rezerwy na odprawy dla zwalnianych pracowników 24 127
  Inne przychody operacyjne, razem 14 220 18 932

  Nazwa arkusza: INNE KOSZTY OPERACYJNE


  INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł
  2011 2010
  a) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  b) pozostałe, w tym: 352 1 114
  - - niedobory z inwentaryzacji 0 64
  - - koszty postępowanian sądowego 53 73
  - - usuwanie zdarzeń losowych 0 72
  - - odpisanie należności umorzonych, nieściągalnych 245 68
  - - kary 0 1
  - - realizacja poręczenia leasingów udzielonego spółce zaleĹźnej 0 690
  - - pozostałe 54 146
  Inne koszty operacyjne, razem 352 1 114
  W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych naleĹźy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH


  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł
  2011 2010
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
  - od jednostek zaleĹźnych 0 0
  - od jednostek współzaleĹźnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzaleĹźnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  b) od pozostałych jednostek 19 8
  Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 19 8

  Nazwa arkusza: PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK


  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł
  2011 2010
  a) z tytułu udzielonych pożyczek 341 271
  - od jednostek powiązanych, w tym: 267 97
  - od jednostek zaleĹźnych 267 97
  - od jednostek współzaleĹźnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzaleĹźnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  - od pozostałych jednostek 74 174
  b) pozostałe odsetki 467 115
  - od jednostek powiązanych, w tym: 284 0
  - od jednostek zaleĹźnych 284 0
  - od jednostek współzaleĹźnych 0 0
  - od jednostek stowarzyszonych 0 0
  - od znaczącego inwestora 0 0
  - od wspólnika jednostki współzaleĹźnej 0 0
  - od jednostki dominującej 0 0
  - od pozostałych jednostek 183 115
  Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 808 386

  Nazwa arkusza: INNE PRZYCHODY FINANSOWE


  INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł
  2011 2010
  a) dodatnie róĹźnice kursowe 1 583 472
  - zrealizowane 37 27
  - niezrealizowane 1 546 445
  b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) pozostałe, w tym: 3 628 2 543
  - - pozostałe 12 0
  - - premie z tytułu warrantów 5 14
  - - rozwiązane odpisy na odsetki od należności 49 41
  - - rozwiązany odpis na akcje ESAY TOUCH S.A. 230 0
  - - rozwiązane odpisy na akcje PGE 0 80
  - - rozwiązane odpisy na pożyczki 0 990
  - - wyksięgowane odsetki od kredytów zarachowane w latach poprzednich 0 1 045
  - - rozliczenie instrumentu finansowego 0 93
  - - rozwiązane odpisy na odsetki od zobowiązań 3 332 280
  Inne przychody finansowe, razem 5 211 3 015

  Nazwa arkusza: KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK


  KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł
  2011 2010
  a) od kredytów i poĹźyczek 6 286 2 772
  - dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
  - dla jednostek zaleĹźnych 0 0
  - dla jednostek współzaleĹźnych 0 0
  - dla jednostek stowarzyszonych 0 0
  - dla znaczącego inwestora 0 0
  - dla wspólnika jednostki współzaleĹźnej 0 0
  - dla jednostki dominującej 0 0
  - dla innych jednostek 6 286 2 772
  b) pozostałe odsetki 16 425
  - dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0
  - dla jednostek zaleĹźnych 0 0
  - dla jednostek współzaleĹźnych 0 0
  - dla jednostek stowarzyszonych 0 0
  - dla znaczącego inwestora 0 0
  - dla wspólnika jednostki współzaleĹźnej 0 0
  - dla jednostki dominującej 0 0
  - dla innych jednostek 16 425
  Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 6 302 3 197

  Nazwa arkusza: INNE KOSZTY FINANSOWE


  INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł
  2011 2010
  a) ujemne róĹźnice kursowe, w tym: 0 0
  - zrealizowane 0 0
  - niezrealizowane 0 0
  b) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0
  - 0 0
  c) pozostałe, w tym: 304 255
  - - umorzone odsetki z lat poprzednich 13 165
  - - odpisy na należności z tytułu odsetek 0 4
  - - dyskonto 25 0
  - - koszty podwyższenia kapitału 266 86
  Inne koszty finansowe, razem 304 255

  Nazwa arkusza: ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAĹťY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH


  JeĹźeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego naleĹźy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaĹźy całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zaleĹźnych, współzaleĹźnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej kaĹźdej sprzedanej jednostki


  Spółka sporządza skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe.  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZYSKI NADZWYCZAJNE


  ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł
  2011 2010
  a) losowe 0 0
  b) pozostałe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Zyski nadzwyczajne, razem 0 0

  Nazwa arkusza: STRATY NADZWYCZAJNE


  STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł
  2011 2010
  a) losowe 0 0
  b) pozostałe (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Straty nadzwyczajne, razem 0 0

  Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY


  PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł
  2011 2010
  1. Zysk (strata) brutto -342 -34 308
  2. Korekty konsolidacyjne 0 0
  3. RóĹźnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -7 473 -10 926
  - - koszty nie stanowiace kosztów uzyskania przychodów 17 314 55 160
  - - koszty uzyskania przychodów nie będące kosztami rachunkowymi -776 -3 615
  - - przychody, które nie są zaliczane do podstawy opodatkowania -24 048 -62 717
  - - przychody podatkowe nie zaliczane do przchodów księgowych w latach ubiegłych 37 246
  4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -7 815 -45 234
  5. Podatek dochodowy według stawki ... % 0 0
  6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0
  7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 3 1
  - wykazany w rachunku zysków i strat 3 1
  - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0
  - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

  Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:


  PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł
  2011 2010
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się róĹźnic przejściowych -54 -38
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub róĹźnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0
  - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku moĹźliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0
  - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0
  - 0 0
  Podatek dochodowy odroczony, razem -54 -38

  Nazwa arkusza: ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO


  ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł
  2011 2010
  - ujętego w kapitale własnym 0 0
  - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0
  Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

  Nazwa arkusza: PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY


  PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł
  2011 2010
  - działalności zaniechanej 0 0
  - wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

  Nazwa arkusza: POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:


  POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł
  2011 2010
  - 0 0
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

  Nazwa arkusza: UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:


  UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
  WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
  w tys. zł
  2011 2010
  - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0
  - odpis róĹźnicy w wycenie aktywów netto 0 0
  Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

  Nazwa arkusza: PODZIAŁ ZYSKU


  NaleĹźy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe


  Zarząd Pronox S.A. w upadłości układowej proponuje pokryć stratę za 2011
  rok w wysokości 291 tys. złotych z zysków lat następnych.  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZYSK NA 1 AKCJĘ


  NaleĹźy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które róĹźnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu


  Akcje Spółki mają równe prawo udziału w zysku netto danego okresu.Zysk/Strata
  na jedną akcję = zysk netto roku obrotowego / średnia ważona liczba
  akcji zwykłychZysk/Strata netto za okres
  01.01.-31.12.2011 - (291) tys. złotychŚrednia ważona liczba
  akcji zwykłych - 141 439 724Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą -
  0,00 złotych  Plik Opis

  Nazwa arkusza: NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŝNYCH


  NaleĹźy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

  W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, naleĹźy wskazać ich przyczyny

  W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", naleĹźy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

  W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo naleĹźy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią


  Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków
  pieniężnych1. Środki pieniężne w kasie01.01.2011-31.12.2011
  - 001.01.2010-31.12.2010 -172. Środki pieniężne w banku01.01.2011-31.12.2011
  - 4901.01.2010-31.12.2010 - 1603. Inne środki pieniężne01.01.2011-31.12.2011
  - 001.01.2010-31.12.2010 - 0Środki pieniężne, razem01.01.2011-31.12.2011
  - 4901.01.2010-31.12.2010 - 177


  Specyfikacja do pozycji "pozostałe" w sprawozdaniu z przepływów
  środków pieniężnychPozostałe pozycje
  działalnościinwestycyjnej, w tym: 01.01.2011-31.12.2011
  - 50001.01.2010-31.12.2010 - 2 614Spłacone pożyczki
  krótkoterminowe01.01.2011-31.12.2011 - 50001.01.2010-31.12.2010
  - 2 600Premia za warranty01.01.2011-31.12.2011 - 001.01.2010-31.12.2010
  - 14  Plik Opis
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŝNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł
  2011 2010
  Zysk (strata) netto
  Korekty razem
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
  Amortyzacja
  (Zyski) straty z tytułu róĹźnic kursowych
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
  (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
  Zmiana stanu rezerw
  Zmiana stanu zapasów
  Zmiana stanu należności
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem poĹźyczek i kredytów
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
  Inne korekty
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

  Nazwa arkusza: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE


  W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych naleĹźy przedstawić:

  1. Informacje o instrumentach finansowych
  1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych naleĹźy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
  a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
  b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
  c) pożyczki udzielone i należności własne
  d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
  e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

  - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

  1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
  1.2.1. Należy zamieścić:
  a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
  - zakres i charakter instrumentu
  - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
  - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
  - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
  - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
  - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
  - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
  - moĹźliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
  - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
  - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
  - w/w informacji równieĹź dla instrumentu, na który dany instrument moĹźe być zamieniony
  - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
  - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
  - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
  b) opis metod i istotnych załoĹźeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

  c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaĹźy, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy teĹź do kapitału z aktualizacji wyceny, jak równieĹź kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

  d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

  e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
  - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
  - efektywnej stopie procentowej, jeĹźeli jej ustalenie jest zasadne

  f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
  - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
  - koncentracji ryzyka kredytowego
  1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaĹźy lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeĹźeli brak jest moĹźliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, naleĹźy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie moĹźna wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a takĹźe – o ile to moĹźliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów moĹźe się zawierać

  1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej naleĹźy zamieścić:
  a) dane o ich wartości godziwej; jeĹźeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to naleĹźy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

  b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niĹźsza od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o moĹźliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

  1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla kaĹźdej transakcji naleĹźy przedstawić:
  a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

  b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

  1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, naleĹźy podać powody zmiany zasad wyceny

  1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, naleĹźy podać kwoty odpisów obniĹźających i zwiększających wartość aktywów finansowych

  1.2.7. Odnośnie dłuĹźnych instrumentów finansowych, poĹźyczek udzielonych lub naleĹźności własnych naleĹźy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno naleĹźy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane naleĹźy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
  - do 3 miesięcy
  - powyżej 3 do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy

  1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość poĹźyczek udzielonych lub naleĹźności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości naleĹźy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

  1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych naleĹźy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie naleĹźy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane naleĹźy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
  - do 3 miesięcy
  - powyżej 3 do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  1.2.10. NaleĹźy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
  a) opis rodzaju zabezpieczeń
  b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
  c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

  1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania naleĹźy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
  a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
  b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
  c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

  1.2.12. JeĹźeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, naleĹźy podać:
  a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
  b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
  c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
  2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym równieĹź udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (takĹźe wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych

  3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budĹźetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

  4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

  5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

  6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

  7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji

  7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:
  a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
  b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
  c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

  8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
  a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
  b) procentowym udziale
  c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu uĹźywanych rzeczowych składników aktywów trwałych
  e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
  f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
  g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

  9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

  10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, naleĹźnych lub potencjalnie naleĹźnych, odrębnie dla kaĹźdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy teĹź wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzaleĹźnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zaleĹźnych, współzaleĹźnych i stowarzyszonych
  11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, poĹźyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zaleĹźnych, współzaleĹźnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zaleĹźnych, współzaleĹźnych i z nim stowarzyszonych (dla kaĹźdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot

  11a. Informacje o:
  a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
  b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
  ­ badanie sprawozdania finansowego
  ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
  ­ usługi doradztwa podatkowego
  ­ pozostałe usługi
  c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

  12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

  13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

  14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
  15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaĹşnikiem inflacji, z podaniem Ĺşródła wskaĹşnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeĹźeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

  16. Zestawienie oraz objaśnienie róĹźnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

  17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

  18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

  19. W przypadku występowania niepewności co do moĹźliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, Ĺźe taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać równieĹź opis podejmowanych, bądĹş planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
  20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, Ĺźe jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
  - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
  - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

  21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
  - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
  22. JeĹźeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego naleĹźy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyĹźszym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaĹşniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaĹźy oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeĹźeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

  Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niĹź wskazane powyĹźej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – naleĹźy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
  Plik Opis
  Dodatkowe noty objaśniające 2011 rok.pdf Dodatkowe noty objaśniające 2011 rok.pdf DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-03-20 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2012-03-20 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2012-03-20 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-03-20 Małgorzata Skorupa Dyrektor ds konsolidacji i podatków grupy kapitałowej

  Identyfikator raportu4wn05mpnl1
  Nazwa raportuSA-R
  Symbol raportuSA-R
  Nazwa emitentaPRONOX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
  Symbol EmitentaPRONOX S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia
  Rok bieżący2011
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeĹźone.