o RS:
 • Data: 2010-04-30


 • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ • PAP

  o Spis treści:
 • 1. STRONA TYTUŁOWA
 • 2. WYBRANE DANE FINANSOWE
 • 3. KOREKTA RAPORTU
 • 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • 5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
 • 6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 • o Spis załączników:
  Znaleziono 6 załączniki
 • List_Prezesa_PT.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Pronox_Technology_S_A__-_2009_rok.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Sprawozdanie_Zarzadu_GK_PT_2009.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_o_kompletnosci-konsolidacja-badanie-MSFF.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • Oswiadczenie_Zarzadu_PT_Biegly_skonsolidowane.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 • skonsolidowane.pdf
 • Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU

  Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


  skorygowany
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Skonsolidowany raport roczny RS 2009
  (rok)
  (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
  za rok obrotowy 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
  zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
  w walucie
  data przekazania: 2010-04-30
  PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
  (pełna nazwa emitenta)
  PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
  40-282 Katowice
  (kod pocztowy) (miejscowość)
  Paderewskiego 32c
  (ulica) (numer)
  032 2075600 032 2075603
  (telefon) (fax)
  pronox@pronox.com www.pronox.com
  (e-mail) (www)
  9542180954 273696613
  (NIP) (REGON)
  REVISION-KATOWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  (podmiot uprawniony do badania)

  Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE


  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2009 2008 2009 2008
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 201 342 661 708 46 386 187 341
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (82 315) (15 404) (18 964) (4 361)
  III. Zysk (strata) brutto (110 307) (37 299) (25 413) (10 560)
  IV. Zysk (strata) netto (112 736) (35 434) (25 972) (10 032)
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 830 5 403 5 490 1 530
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 749) (48 672) (1 324) (13 780)
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (21 398) 44 808 (4 930) 12 686
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (3 317) 1 539 (764) 436
  IX. Aktywa razem 170 631 289 370 41 534 69 353
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 227 394 240 151 55 351 57 557
  XI. Zobowiązania długoterminowe 41 374 43 666 10 071 10 465
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe 186 020 196 485 45 280 47 092
  XIII. Kapitał własny (56 763) 49 219 (13 817) 11 796
  XIV. Kapitał zakładowy 931 931 227 223
  XV. Liczba akcji 59 310 000 59 310 000 59 310 000 59 310 000
  Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

  Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


  INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
  Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
  Plik Opis

  Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


  ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
  Plik Opis
  List Prezesa PT.pdf List Prezesa PT.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU

  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pronox Technology S A - 2009 rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Pronox Technology S A - 2009 rok.pdf
  SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2009 ROK
  Sprawozdanie Zarządu GK PT 2009.pdf Sprawozdanie Zarządu GK PT 2009.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

  Oświadczenie o kompletności-konsolidacja-badanie-MSFF.pdf Oświadczenie o kompletności-konsolidacja-badanie-MSFF.pdf
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Oświadczenie Zarządu PT Biegły skonsolidowane.pdf Oświadczenie Zarządu PT Biegły skonsolidowane.pdf
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  skonsolidowane.pdf skonsolidowane.pdf RAPORT I OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-04-30 Ireneusz Król Prezes Zarządu
  2010-04-30 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
  2010-04-30 Tomasz Minkina Członek Zarządu

  Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH  PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2010-04-30 Małgorzata Skorupa Dyrektor ds konsolidacji i podatków grupy kapitałowej

  Identyfikator raportuyk911fg691
  Nazwa raportuRS
  Symbol raportuRS
  Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
  Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
  Tytuł
  SektorInformatyka (inf)
  Kod40-282
  MiastoKatowice
  UlicaPaderewskiego
  Nr32c
  Tel.032 2075600
  Fax032 2075603
  e-mailpronox@pronox.com
  NIP9542180954
  REGON273696613
  Data sporządzenia2010-04-30
  Rok bieżący
  Numer
  adres wwwwww.pronox.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.